Czy stopień zamożności wpływa na ryzyko zespołu metabolicznego?

P. Perel i wsp – Household wealth and the metabolic syndrome in the Whitehall II Study Diabetes Care 2006;29:2694
Zespół metaboliczny jest uważany za ważny czynnik patogenetyczny chorób cywilizacyjnych. Szereg badaczy podejmuje próby określenia czynników zwiększających ryzyko rozwoju tego zespołu. Jednym z nich jest zależność między stopniem zamożności a ryzykiem zespołu metabolicznego.

Autorzy pracy, w ramach programu badawczego Whitehall Study II, ocenili ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego i jego elementów, w zależności od stopnia zamożności uczestniczących w nim urzędników państwowych (1509 kobiet i 4090 mężczyzn) w wieku 45-70 lat. Zamożność oceniano na podstawie aktualnych dochodów oraz posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego, uwzględniając tym samym wypracowane przez poprzednie pokolenia dobra materialne.

Zespół metaboliczny częściej występował u osób najmniej zamożnych (w porównaniu z najbardziej zamożnymi), zarówno u kobiet – 20,1% vs 5,7% (p<0,001 dla trendu) jak i u mężczyzn – 23,6% vs 12,0% (p<0,001 dla trendu). Ilorazy szans wystąpienia zespołu metabolicznego w różnych analizach wieloczynnikowych wraz z malejącym stopniem zamożności rodziny rosły w granicach 1,25-1,32 dla mężczyzn i 1,54-1,89 dla kobiet. Istotny wzrost ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego notowano również dla malejących dochodów w rodzinie, malejących dochodów osobistych oraz malejącej pozycji społecznej ojca osoby badanej.

Zdaniem autorów pracy, w opracowaniu właściwych metod prewencji, pomocne będą dalsze badania określające zależne od zamożności danej osoby czynniki psychospołeczne, wpływające bezpośrednio na ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-12-02

0 replies on “Czy stopień zamożności wpływa na ryzyko zespołu metabolicznego?”