Kiedy zawał serca powstaje z powietrza…

Annette Peters – When a myocardial infarction comes out of the not-so-blue air Circulation 2006;114:2430

Ostry zespół wieńcowy (OZW) często pojawia się nieoczekiwanie. Skłoniło to badaczy do identyfikacji czynników wywołujących pękanie blaszki miażdżycowej i wtórnej okluzji tętnicy na skutek zakrzepu.

Annette Peters, w komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Circulation pisze, że część „czynników wyzwalających” już poznano (takich jak wysiłek fizyczny, duża złość, nadużycie leków, wzmożona aktywność seksualna). W ciągu 1-2 godzin mogą powodować one zakrzepicę naczynia na skutek zmian w zakresie sił ścinających.

Autorka cytując pracę Pope i wsp. pisze, że kolejnym czynnikiem prowadzącym do OZW może być zanieczyszczenie powietrza. Dowiedziono tego na podstawie 12000 przypadków, zidentyfikowanych w czasie 11 lat obserwacji przez Cardiac Catheterization Registry of the Intermountain Collaborative Heart Study. Przedstawiona praca dowodzi, że ryzyko OZW wzrasta w warunkach zwiększonej koncentracji pyłów w dniu ekspozycji lub kiedy ekspozycja miała miejsce dzień wcześniej. Uważa się, że w zwiększeniu częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych odgrywają rolę cząstki o wielkości <2.5 mm. Zaadsorbowane do pęcherzyków płucnych mogą indukować makrofagi, a także odpowiedź systemową, nakierowaną na oczyszczenie pęcherzyków. W dodatku partykuły mniejsze niż 200 nm mogą przechodzić przez barierę powietrze-płyn i dostawać się do krążenia, zmieniając funkcję śródbłonka i wywołując stan nadkrzepliwości.

Autorka wskazuje jednak na kilka istotnych ograniczeń pracy Pope i wsp., takich jak chociażby brak danych na temat koncentracji pyłów i czasu pomiędzy ekspozycją a pojawieniem się objawów. Nie znalazła się w niej także charakterystyka fizyczna i chemiczna pyłów, co uniemożliwiło przeprowadzenie analizy występowania zjawiska stresu oksydacyjnego. Publikacja Pope i wsp. ma jednak ogromną wartość, gdyż wskazuje na ścisły związek pomiędzy zdrowiem społeczeństw a warunkami środowiska w jakich żyją.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2006-12-05