Torcetrapib w profilaktyce incydentów wieńcowych – rozwiane nadzieje

Redakcja Lancet – Cholesterol: the good, the bad, and the stopped trials Lancet 2006;368:2034

Rozwiały się nadzieje na nową, skuteczną metodę leczenia dyslipidemii i profilaktyki incydentów sercowo-naczyniowych na podłożu miażdżycowym. Drugiego grudnia 2006 roku podjęto  decyzję o przerwaniu badania III fazy nad torcetrapibem, przedstawicielem nowej klasy inhibitorów białka transportującego estry cholesterolu (CETP). Zahamowanie tego enzymu zwiększa stężenie cholesterolu HDL.

Oczekiwano, że skojarzenie klasycznej statyny z inhibitorem CETP przełoży się na głęboką redukcję ryzyka wieńcowego. Pośrednio potwierdzały to wyniki badań, w których obserwowano odwrotną zależność   pomiędzy tym ryzykiem a stężeniem HDL.

Praca, której wyniki miały ugruntować pozycję torcetrapibu we współczesnej kardiologii, była dużym, międzynarodowym badaniem z randomizacją, przeprowadzonym na grupie 15000 osób z chorobą wieńcową lub czynnikami ryzyka jej wystąpienia. Uczestników losowo przydzielano do grupy z torcetrapibem i atorwastatyną lub z samą atorwastatyną.

W pierwszej z grup zanotowano 82 zgony (w porównaniu z 51 w grupie z atorwastatyną w monoterapii), co stało się bezpośrednim powodem przedwczesnego zakończenia projektu. Trwa analiza potencjalnych przyczyn tych niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych. Istnieje domniemanie (poparte wynikami innej pracy), że skojarzenie torcetrapibu z atorwastatyną może wywoływać wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego. Inną hipotezą jest dysfunkcja cholesterolu HDL po zahamowaniu CETP. Najważniejsze wydaje się obecnie ustalenie, czy zwiększenie ryzyka zgonu zaobserwowane w omawianym badaniu jest cechą całej klasy inhibitorów CETP, czy jedynie torcetrapibu.

Odpowiedź na to pytanie może pojawić się po zakończeniu dwóch kolejnych badań nad innymi substancjami działającymi w tym samym mechanizmie.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2006-12-09

0 replies on “Torcetrapib w profilaktyce incydentów wieńcowych – rozwiane nadzieje”