Interwencja farmaceuty poprawia jakość leczenia chorób przewlekłych-badanie FAME

Jeannie K. Lee, Karen A. Grace i Allen J. Taylor – Effect of a pharmacy care program on medication adherence and persistence, blood pressure, and low-density lipoprotein cholesterol. A randomized controlled trial JAMA 2006;296:2563
W Journal of American Medical Association opublikowano wyniki bardzo starannie zaprojektowanego badania FAME (The Federal Study of Adherence to Medications in the Elderly), które dostarcza nowych dowodów na istotną rolę farmaceutów w optymalizacji jakości opieki zdrowotnej nad pacjentami ze starszych grup wiekowych, stosującymi liczne leki.

W badaniu z randomizacją i grupą kontrolną wzięło udział 200 osób w wieku 65 lat i starszych, przyjmujących przewlekle co najmniej 4 leki, w tym obniżające ciśnienie i stężenie lipidów. Wyjściowy stopień przestrzegania zaleceń dotyczących farmakoterapii oceniono na 61.2%. Po wstępnych pomiarach rozpoczęto pierwszą, nierandomizowaną fazę interwencji polegającej na standardowej edukacji związanej z lekami, regularnym nadzorze farmaceuty oraz wydawaniu leków w pakietach obliczonych na ściśle zdefiniowany czas. Ostatnim etapem projektu była randomizacja, po której część uczestników pozostawała w grupie objętej interwencją, a pozostali wracali do standardowej opieki lekarskiej.

Po 6 miesiącach interwencji stopień przestrzegania zaleceń wzrósł do 96.9%. Towarzyszyła mu znamienne obniżenie wartości skurczowego ciśnienia tętniczego (ze 133.2 do 129.9 mm Hg, p < 0.02) i stężenia cholesterolu LDL (z 91.7 do 86.8 mg/dl, p = 0.001). Po 6 miesiącach od randomizacji, stopień przestrzegania zaleceń nie zmienił się w grupie objętej interwencją (95.5%) i wrócił do wartości wyjściowych w grupie nadzorowanej w sposób standardowy (69.1%). Zaobserwowano znamienną różnicę pomiędzy tymi grupami pod względem skurczowego ciśnienia tętniczego (-6.9 mm Hg na korzyść grupy z interwencją), ale nie pod względem stężenia cholesterolu LDL.

Podsumowując, program, którego osią jest farmaceuta, może mieć korzystny wpływ na skuteczność terapii przewlekłych chorób. Niestety, korzyść z interwencji zanika wkrótce po jej zakończeniu.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2006-12-06