Dysfunkcja układu endogennych opioidów regulujących emocje u kobiet z dużą depresją

Susan E. Kennedy i wsp – Dysregulation of endogenous opioid emotion regulation circuitry in major depression in women Arch Gen Psych 2006;63:1199
U kobiet z dużą depresją obserwuje się dysfunkcję układu endogennych opioidów, odpowiedzialnego za regulację emocji, twierdzą Kennedy i wsp., autorzy oryginalnej pracy opublikowanej w Archives of General Psychiatry.

Z wcześniejszych badań wynika, że jednym z patofizjologicznych mechanizmów dużej depresji jest spaczona odpowiedź na stres i nieprawidłowa adaptacja do sytuacji stresowych. Na poziomie komórkowym odpowiadają im między innymi zaburzenia funkcji układów aktywowanych przez hormon uwalniający kortykotropinę (CRH), ale również nieprawidłowości w zakresie neurotransmisji opioidowej.

Głównym celem autorów omawianego badania było oszacowanie udziału zaburzeń w układzie endogennych opioidów w dysregulacji stanów afektywnych u osób z dużą depresją oraz zmian zachodzących w tym układzie pod wpływem leków przeciwdepresyjnych. Do oceny tych parametrów posłużyła pozytronowa tomografia emisyjna, którą wykonano u 14 pacjentek z dużą depresją i 14 zdrowych kobiet stanowiących grupę kontrolną. W obu grupach badanie wykonywano w okresie neutralnego nastroju, a następnie w okresie smutku indukowanego poprzez przypominanie pacjentkom obciążających psychicznie zdarzeń życiowych. Leczenie stosowane w grupie z depresją polegało na 10-tygodniowym podawaniu fluoksetyny.

Przedłużający się smutek był związany ze statystycznie istotnym zmniejszeniem potencjału wiązania receptorów opioidowych w korze skroniowej osób z dużą depresją. Analogiczna prawidłowość dotyczyła również innych części mózgu związanych z regulacją emocji. U zdrowych kobiet obserwowano przeciwstawne zmiany. Brak odpowiedzi na leczenie przeciwdepresyjne był związany z utrzymywaniem się niskiego potencjału wiązania receptorów opioidowych.

Podsumowując, dużej depresji u kobiet towarzyszy nieprawidłowa regulacja emocji.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2006-11-30

0 replies on “Dysfunkcja układu endogennych opioidów regulujących emocje u kobiet z dużą depresją”