Depresja a subiektywna ocena stanu zdrowia u kobiet z chorobą wieńcową

Bernice Ruo i wsp – Self-rated health among women with coronary disease: depression is as important as recent cardiovascular events Am Heart J 2006;152:921e1
Zależność pomiędzy depresją a subiektywną oceną stanu zdrowia została dobrze udokumentowana w badaniach obserwacyjnych. Brakowało jednak właściwie zaprojektowanej, prospektywnej pracy, w której potwierdzono by wcześniejsze obserwacje.

Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszli Ruo i wsp., autorzy badania kohortowego, opublikowanego w American Heart Journal. Badaną grupę stanowiło 2675 kobiet z chorobą wieńcową, w okresie pomenopauzalnym. Uczestniczki wypełniały kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi objawów depresyjnych. Na podstawie udzielonych odpowiedzi klasyfikowano je do czterech grup, różniących się nasileniem depresji.

Zadaniem uczestniczek było dokonanie subiektywnej oceny stanu zdrowia w pięciostopniowej skali (doskonały, bardzo dobry, dobry, dostateczny lub zły). Po uwzględnieniu różnic pod względem czynników zakłócających, kobiety z długotrwałą depresją (podczas aktualnej i poprzednich wizyt) pięciokrotnie częściej od swych odpowiedniczek bez depresji oceniały swój stan zdrowia jako dostateczny lub zły (OR 5.1, 95% CI 3.8-6.8). Z kolei, depresja de novo wiązała się z ponad 2-krotnym wzrostem ilorazu szans dostatecznej/złej oceny stanu zdrowia (OR 2.6, 95% CI 2.0-3.4). Co znamienne, ilościowy wpływ depresji na badany parametr był porównywalny z wpływem obciążających zdarzeń kardiologicznych, takich jak niestabilna dusznica bolesna, zawał serca, angioplastyka, pomostowanie aortalno-wieńcowe czy niewydolność serca.

Podsumowując, depresja w istotny sposób kształtuje opinię na temat własnego zdrowia. Jej wpływ na ten parametr jest porównywalny z wpływem ciężkich incydentów wieńcowych.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2006-11-24