Depresja u osób z ostrym zespołem wieńcowym – często nierozpoznawana

Alpesh A. Amin i wsp – The prevalence of unrecognized depression in patients with acute coronary syndrome Am Heart J 2006;152:928
Wcześniejsze prace wykazały, że depresja występuje dość często u osób z chorobą niedokrwienną serca. Obserwuje się ją, na przykład, u 16-24% pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zespołu wieńcowego (OZW). Współistnienie obu jednostek chorobowych ma znaczenie, gdyż depresja jako niezależny czynnik prognostyczny, rzutuje na zwiększoną śmiertelność w przebiegu OZW.

Alpesh A. Amin i wsp. przeprowadzili badanie analizujące występowanie objawów depresyjnych u 1181 pacjentów hospitalizowanych z powodu OZW. Dla rozpoznania depresji stosowano kwestionariusz PHQ (Patient Health Questionnaire-9), będący wiarygodnym testem przesiewowym.

Autorzy badania, wykorzystując wieloczynnikową analizę regresji, próbowali zidentyfikować czynniki, które sprawiają, że depresja pozostaje nierozpoznawana. Duże i umiarkowane objawy depresji (PHQ równe i > od 10) wystąpiły u 17.6% badanych. Jedynie u 24.5% objawy depresji były zauważone i odnotowane w historii choroby.

Wśród czynników rzutujących na nierozpoznanie depresji znalazła się rasa pacjenta (mniejszości etniczne vs rasa biała; wskaźnik szans [OR] = 6.73, 95% wskaźnik ufności [CI] 2.62-19.33), niska frakcja wyrzutu (EF<0.40 vs >=0.40; OR=3.45, 95% CI 1.06-11.23) oraz poziom wykształcenia (brak wykształcenia vs ukończona szkoła; OR=2.77, 95% CI 1.38-5.69).

W podsumowaniu autorzy artykułu piszą, że depresja jest rzadko rozpoznawana u chorych z OZW. Należy wypracować algorytm postępowania pozwalający na wczesną identyfikację depresji. Tylko wtedy będzie można z nią skutecznie walczyć i poprawić tym samym rokowanie u chorych z OZW.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2006-11-24

0 replies on “Depresja u osób z ostrym zespołem wieńcowym – często nierozpoznawana”