Nowe spojrzenie na dynamikę progresji łagodnych zaburzeń poznawczych do otępienia

Anja Busse, Matthias C. Angermeyer i Steffi G. Riedel-Heller – Progression of mild cognitive impairment to dementia: a challenge to current thinking Br J Psych 2006;189:399
Postrzeganie łagodnych zaburzeń poznawczych jako etapu przejściowego, prowadzącego od zdrowia do otępienia, ma wpływ na kierunek badań zmierzających do opracowania skutecznej wtórnej profilaktyki demencji.

Dynamika progresji łagodnych zaburzeń poznawczych do otępienia była dotychczas różnie oceniana. Odsetek osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, u których w dowolnym okresie życia wystąpią objawy demencji, szacowano na 80-90%. Średni współczynnik progresji wahał się wokół 10% rocznie, a większość dowodów wskazywała na to, że postęp zmian w czasie miał przebieg liniowy. Należy podkreślić, że większość dostępnych danych na temat omawianego zagadnienia pochodziło z badań klinicznych, brakowało natomiast właściwie zaprojektowanych obserwacji populacyjnych, które potwierdziłyby powyższe wnioski.

Tę lukę wypełniła praca Busse i wsp., opublikowana w British Journal of Psychiatry. W projekcie wzięło udział 1045 osób w wieku 75 lat i starszych, wyjściowo bez objawów otępienia. W ciągu 6 lat obserwacji, uczestników regularnie poddawano testom neuro-psychologicznym. Wyniki testów pozwoliły na ustalenie, że odsetek osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, u których w dowolnym okresie życia pojawia się otępienie, jest niższy niż wcześniej sądzono i nie przekracza 65%. Co więcej, dynamiki tego procesu nie opisuje linia prosta. Przeciwnie, większość przypadków demencji stwierdza się w pierwszych 18 miesiącach od rozpoznania łagodnych zaburzeń poznawczych.

Podsumowując, wyniki omawianej pracy są sprzeczne z wcześniejszymi obserwacjami. Tym samym, pojawia się potrzeba przeprowadzenia kolejnych badań z wieloletnią obserwacją, które pozwoliłyby na rozwianie wątpliwości dotyczących progresji łagodnych zaburzeń poznawczych do demencji.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2006-11-24

0 replies on “Nowe spojrzenie na dynamikę progresji łagodnych zaburzeń poznawczych do otępienia”