Troponina sercowa-przyjaciel lekarzy ale wróg pacjentów?

Alan H.B. Wu – Cardiac troponin friend of the cardiac physician, foe for the cardiac patient Circulation 2006;114:1673
W Circulation ukazał się artykuł Dr A. Wu poświęcony roli sercowej troponiny. Isoformy T i I są postaciami troponiny charakterystycznymi dla mięśnia sercowego i różnią się od tej występującej w mięśniach szkieletowych.

Uważa się, że troponina jest uwalniana do krwi jedynie w następstwie nieodwracalnego uszkodzenia miocytów. Jednak bardziej czułe badania pozwalają na stwierdzenie tropiny we krwi, zanim jeszcze dojdzie do jej wykrycia przez komercyjne zestawy diagnostyczne. Może to być następstwem uwalniania białek w trakcie przemijającego niedokrwienia.

Stosunkowo nowym zagadnieniem jest wykrycie autoprzeciwciał przeciw cząsteczkom troponiny, które poprzez blokowanie wiązania się komercyjnych przeciwciał z troponiną mogą dawać wyniki fałszywie ujemne. Możliwe jest zatem, że autoprzeciwciała maskują uwalnianie niewielkich ilości troponiny. Co więcej w pracach eksperymentalnych wykazano, że wstrzykiwanie zwierzętom tropiny I oraz T stymuluje powstawanie autoprzeciwciał, prowadzące do odpowiedzi zapalnej w mięśniu sercowym z uwolnieniem cytokin zapalnych. W okresie prawie rocznej obserwacji stwierdzono, że u myszy którym wstrzykiwano tropininę I, dochodziło do kardiomegalii, zwłóknienia mięśnia sercowego i zwiększenia śmiertelności o 30%.

Zdaniem Dr Wu rola troponiny sercowej na dzień dzisiejszy nie jest jednoznaczna. Obecnie nie dysponujemy możliwościami wykrywania jej autoprzeciwciał. Być może potwierdzenie przydatności takich testów może przyczynić się do wdrożenia postępowania zapobiegającego lub spowalniającego niewydolność serca.

Podsumowując, w opinii autora komentarza, rola troponiny w diagnostyce zawału serca jest niepodważalna, jednak białko to może być także czynnikiem stymulującym powstawanie autoprzeciwciał prowadząc do odczynu zapalnego w mięśniu sercowym oraz wystąpienia niewydolności serca, a więc zjawisk niekorzystnych dla chorego.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2006-10-17

0 replies on “Troponina sercowa-przyjaciel lekarzy ale wróg pacjentów?”