Optymalny schemat samodzielnych pomiarów ciśnienia u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Willem J. Verberk i wsp – The optimal scheme of self blood pressure measurment as determined from ambulatory blood pressure recordings J Hypertens 2006; 24:1541
Całodobowa automatyczna rejestracja ciśnienia tętniczego uważana jest obecnie za “złoty standard” w diagnostyce i monitorowaniu nadciśnienia tętniczego. Metoda ta pozwala na uzyskanie wyników pomiarów ciśnienia tętniczego najlepiej korelujących z ryzykiem powikłań narządowych oraz z zagrożeniem zawałem serca i udarem mózgu.

W ostatnich latach wzrasta także popularność samodzielnych pomiarów, dokonywanych przez chorych z nadciśnieniem. Nie ma jednak zgodnej opinii na temat wartości tych ostatnich, nie opracowano także spójnego schematu analizy wyników.

Grupa lekarzy holenderskich przeprowadziła badanie z udziałem ponad 200 chorych z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym, którzy samodzielnie mierzyli ciśnienie codziennie przez tydzień (trzykrotnie rano i trzykrotnie wieczorem). Uzyskane wyniki porównano zostały z rezultatami rejestracji automatycznej.

Maksymalną zbieżność pomiędzy obiema metodami uzyskano po odrzuceniu wyników samodzielnych pomiarów z pierwszych dwóch dni oraz pierwszych z serii trzech pomiarów w kolejnych dniach (wskaźnik korelacji r = 0,70). Czynnikami pozytywnie wpływającymi na przystawanie obu metod był młody wiek chorych oraz niskie wartości ciśnienia krwi.

Autorzy rekomendują opracowany przez siebie schemat pomiarów (pomiar przez co najmniej 5 dni, odrzucenie wyników dwóch pierwszych dni i pierwszych wartości serii z pozostałych dni) w sytuacjach rozpoczynania lub modyfikacji terapii hipotensyjnej.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2006-08-13

0 replies on “Optymalny schemat samodzielnych pomiarów ciśnienia u chorych z nadciśnieniem tętniczym”