Intensywne i wieloczynnikowe leczenie cukrzycy-stan zaawansowania badania ADVANCE

J. Chalmers i wsp – ADVANCE: breaking new ground in type 2 diabetes J Hypertens 2006;24:S22
Celem badań klinicznych prowadzonych w nadciśnieniu tętniczym i cukrzycy jest przede wszystkim znalezienie optymalnych metod prewencji późnych powikłań tych chorób. Cel ten stał się przesłanką randomizowanej próby ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular disease: preterAx and diamicroN-MR Controlled Evaluation).

W badaniu tym do interwencji terapeutycznej, prowadzonej w układzie wieloczynnikowym 2 x 2, kwalifikowano osoby powyżej 55 roku życia, z cukrzycą typu 2 nie wymagającą podaży insuliny, z poziomem HbA1c >6,5%, zarówno z nadciśnieniem tętniczym jak i bez nadciśnienia. Po 6-tygodniowym okresie wstępnym (run-in), w trakcie którego wszyscy chorzy otrzymywali peryndopryl 2 mg w połączeniu z indapamidem 0,625 mg, chorych randomizowano do terapii hipotensyjnej peryndoprylem/indapamidem lub odpowiedniego placebo oraz do terapii hipoglikemizującej, której podstawę stanowił gliklazyd MR (30 – 120 mg) lub leczenie standardowe. Celem leczenia hiperglikemii była redukcja HbA1c<6,5%.

W latach 2001-2003 do badania włączono 11 140 osób z 20 różnych krajów (Azja, Australia, Europa, Ameryka Północna). Średnie wyjściowe wartości RR wynosiły 145/81 mm Hg, a HbA1c – 7,5%. W okresie 6-tygodniowej terapii wstępnej, stosowanie peryndoprylu/indapamidu spowodowało redukcję skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego średnio o odpowiednio 8 mm Hg i 3 mm Hg. Leczenie hipotensyjne okazało się bezpieczne. W okresie wstępnym zrezygnowało z niego 13,5% badanych, w tym w 3,6% przypadków z powodu działań niepożądanych, m.in. kaszlu i hipotensji.

Do chwili obecnej 87% badanych stosuje leczenie hipotensyjne, do którego zostali zrandomizowani. Wyników analizy wpływu stosowanych interwencji na prewencję powikłań makro- i mikronaczyniowych można oczekiwać w roku 2007.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2006-08-13

0 replies on “Intensywne i wieloczynnikowe leczenie cukrzycy-stan zaawansowania badania ADVANCE”