Zaburzenia metabolizmu glukozy u osób z chorobą wieńcową- dane epidemiologiczne

Veikko Salomaa – Sweet and sour coronary heart disease: results from the China Heart Survey Eur Heart J 2006;27:2491
Na łamach European Heart Journal Veiko Salomea komentuje wyniki programu The China Heart Survey, dotyczące zaburzeń metabolizmu glukozy.

Przypomina przy tej okazji wcześniejsze dane, uzyskane przez Norhammara i wsp., którzy u 181 pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia serca, bez uprzednio rozpoznanej cukrzycy, wykonywali test doustnego obciążenia glukozą (OGTT). W tej grupie chorych wykryto wysoką częstość występowania cukrzycy i upośledzonej tolerancji glukozy (IGT) – odpowiednio 31% i 35%.

W kolejnym programie badawczym – Euro Heart Survey – również potwierdzono wysoką częstość zaburzeń metabolizmu glukozy. W grupie 923 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym cukrzycę i IGT rozpoznano u odpowiednio 22% i 36% badanych. W grupie ze stabilną chorobą wieńcową liczby te wyniosły odpowiednio 14% i 37%. Dodanie do tych wartości 31% osób z uprzednio rozpoznaną cukrzycą oznacza, że wśród chorych z chorobą wieńcową około połowa cierpi na cukrzycę a kolejna ¼ na IGT.

Powyższe wyniki uzupełnia badanie The China Heart Survey. Wśród 3513 pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca 53% stanowiły osoby z cukrzycą (33% cukrzyca uprzednio rozpoznana, 20% wykryta de novo) oraz 24% z IGT. Wartości te okazały się podobne w podgrupie ze stabilną chorobą wieńcową i jej ostrymi epizodami.

Wyniki uzyskane w Chinach potwierdzają ponadto konieczność opracowania właściwych dla każdej rasy wskaźników otyłości. Średni BMI  w China Heart Survey i Euro Heart Survey wyniosły odpowiednio: 24,2 vs 27,4 kg/m2, a obwód talii dla mężczyzn i kobiet 90 vs 99 cm i 88 vs 95 cm.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2006-10-15

0 replies on “Zaburzenia metabolizmu glukozy u osób z chorobą wieńcową- dane epidemiologiczne”