Program edukacyjny dla lekarzy poprawił jakość opieki nad osobami z nadciśnieniem tętniczym w Kanadzie

Jay Onysko i wsp – Large increases in hypertension diagnosis and treatment in Canada after a healthcare professional education program Hypertension 2006;48:853
Lista potencjalnych, niekorzystnych następstw nadciśnienia tętniczego jest długa i dobrze znana. Pomimo to odsetek osób, które wiedzą o swojej chorobie, leczą się i dzięki lekom uzyskują pożądane wartości ciśnienia, jest niezadowalająco niski.

Z uwagi na wysoką zapadalność na nadciśnienie, decydującą o tym, że jest ono problemem zdrowotnym w skali populacyjnej, co pewien czas wdrażane są programy edukacyjne, skierowane bądź do pracowników ochrony zdrowia, bądź do chorych. Jednym z takich programów jest CHEP (Canadian Hypertension Education Program), rozpoczęty w 1999 roku i skierowany do lekarzy.

W ramach omawianej interwencji lekarzom udostępniano dane na temat aktualnych zaleceń dotyczących diagnozowania i leczenia nadciśnienia, a następnie rokrocznie aktualizowano te informacje. Ponadto, okazywano pomoc w implementacji zaleceń w praktyce.

W porównaniu z okresem przed rozpoczęciem programu, po jego rozpoczęciu dwukrotnie zwiększyła się dynamika przyrostu liczby osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym (przed 1999 rokiem chorobę rozpoznawano de novo u 0.52% Kanadyjczyków rocznie, po 1999 roku u 1.03% mieszkańców tego kraju) oraz dynamika przyrostu liczby chorych rozpoczynających leczenie (z 0.54% przed 1999 rokiem do 0.98% po 1999 roku). W okresie od 1994 do 2003 roku obserwowano zmniejszenie się odsetka osób świadomych choroby, ale nieleczonych (z 31.47% do 15.34%). Tempo tego spadku znacząco wzrosło po 1999 roku. Co ciekawe, skuteczność programu CHEP była większa u mężczyzn niż u kobiet.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2006-11-13

0 replies on “Program edukacyjny dla lekarzy poprawił jakość opieki nad osobami z nadciśnieniem tętniczym w Kanadzie”