Osobowość a duża depresja – szwedzkie badanie na parach bliźniąt

Kenneth S. Kendler i wsp – Personality and major depression. A Swedish longitudinal, population-based twin study Arch Gen Psych 2006;63:1113
Nie sposób znacząco pomylić się zakładając, że zależność pomiędzy osobowością a ryzykiem dużej depresji ma podłoże wieloczynnikowe. Eksploracja tego zagadnienia byłaby trudna bez zdefiniowania szczególnych cech osobowości, które warunkują podatność na zaburzenia depresyjne. Z wcześniejszych obserwacji wynika, że takimi cechami mogą być neurotyzm i ekstrawersja. Niestety, metodyka dotychczasowych badań nie pozwalała na ustalenie, czy zależność między rysami osobowości a depresją ma charakter przyczynowo-skutkowy, czy jest jedynie zjawiskiem statystycznym.

Tę lukę wypełnia praca opublikowana w Archives of General Psychiatry. Jest to unikalne badanie, przeprowadzone na licznej grupie bliźniąt tej samej płci. Kendler i wsp., wykorzystując szwedzkie rejestry, zidentyfikowali 20 692 bliźniąt, które w latach 1972-1973 wypełniły kwestionariusz dotyczący stopnia neurotyzmu i ekstrawersji. Z tymi osobami skontaktowano się po 25 latach zadając pytania dotyczące objawów odpowiadających dużej depresji.

Okazało się, że stopień neurotyzmu był silnym czynnikiem prognostycznym dużej depresji, a ryzyko zaburzeń psychicznych zależało głównie od czynników genetycznych. Wielkość korelacji genetycznej oceniono na +0.46 – +0.47. Z kolei, ekstrawersja zmniejszała ryzyko dużej depresji, choć zależność była znacznie słabsza i zanikała po uwzględnieniu różnic pod względem stopnia neurotyzmu.

W sumie, wieloletnia obserwacja i analiza genetyczna potwierdzają obserwacje z wcześniejszych prac, w których dostrzeżono podatność na dużą depresję u osób z nasilonym neurotyzmem. Neurotyzm jest istotnym, choć nie jedynym wykładnikiem genetycznie uwarunkowanego ryzyka zaburzeń depresyjnych. Wpływ ekstrawersji na ryzyko dużej depresji był dotychczas przeceniany.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2006-10-19

0 replies on “Osobowość a duża depresja – szwedzkie badanie na parach bliźniąt”