Wysoka częstość objawów udaru u “zdrowych” osób z ogólnej populacji

Virginia J. Howard i wsp – High prevalence of stroke symptoms among persons without a diagnosis of stroke or transient ischemic attack in a general population. The REasons for Geographic And Racial Differences in Stroke (REGARDS) study Arch Intern Med 2006;166:1952
Częstość nie rozpoznawanych, subklinicznych incydentów naczyniowo-mózgowych w ogólnej populacji jest nieoczekiwanie wysoka. Z badań przy użyciu rezonansu magnetycznego wynika, że cechy przebytego udaru ma 11% “zdrowych” osób w wieku 55-64 lata i 43% osób powyżej 85 roku życia.

Trudno sądzić, że u żadnej z tych osób nie występowały objawy, które można by wiązać z incydentem naczyniowo-mózgowym. Odpowiedzi na pytania o najczęstsze, nieswoiste objawy udaru oraz o czynniki ryzyka jego wystąpienia udzielają Howard i wsp., autorzy przekrojowego badania opublikowanego w Archives of Internal Medicine.

W projekcie wzięło udział 18462 Amerykanów w wieku średnio 65 lat, u których nigdy nie rozpoznawano udaru ani przemijającego niedokrwienia mózgu. Szczegółowe wywiady przeprowadzone w tej grupie osób ujawniły, że u 5.8% z nich w pewnym okresie życia występowało bezbólowe osłabienie siły mięśniowej połowy ciała, 4.6% doświadczyło nagłej ślepoty na jedno lub oboje oczu, u 2.7% wystąpiła nagła utrata zdolności do rozumienia mowy, zaś kolejne 3.8% skarżyło się na nagłe i przemijające problemy z wysławianiem się. Co najmniej 1 z typowych objawów udaru wystąpił łącznie u 17.8% badanych. Objawy występowały częściej u osób z niższymi dochodami, niższym poziomem wykształcenia oraz niezadowalającą opinią o własnym stanie zdrowia.

Stwierdzono ponadto zależność pomiędzy prawdopodobieństwem wystąpienia analizowanych objawów a kolejnymi kwartylami punktacji w skali ryzyka udaru Framingham. Zmodyfikowany iloraz szans wystąpienia co najmniej 1 objawu udaru wynosił 1.0 u osób z drugiego kwartyla i wzrastał do 1.2 i 1.5, odpowiednio w trzecim i czwartym kwartylu. Tym samym można sądzić, punktacja we wzmiankowanej skali może być wykładnikiem potrzeby stosowania profilaktyki incydentów naczyniowo-mózgowych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-10-09

0 replies on “Wysoka częstość objawów udaru u “zdrowych” osób z ogólnej populacji”