Badania nad zależnością pomiędzy chorobą wieńcową a depresją-jaka przyszłość?

Nancy Frasure-Smith i Francois Lesperance – Coronary heart disease and depression: the next steps Can J Psych 2006;51:727
W Canadian Journal of Psychiatry Nancy Frasure-Smith i Francois Lesperance omawiają przeszkody na drodze do zdefiniowania zależności pomiędzy depresją a chorobą wieńcową i jej powikłaniami.

W opinii autorek, od uzyskania przed ponad 20 laty dowodów na wpływ depresji na rokowanie pacjentów po zawale serca, w omawianej dziedzinie nie dokonał się znaczący postęp. Szczególnie uderzająca jest skąpa liczba prac klinicznych nad wpływem leczenia depresji na parametry kardiologiczne. Dodatkowo, w jednym z nielicznych i jak dotąd najważniejszym badaniu, ENRICHD, leczenie depresji nie wykazało wpływu na rokowanie pacjentów kardiologicznych.

Przyszłość tego pola badawczego nie rysuje się jasno. Jednym z głównych problemów jest brak pełnej wiedzy na temat mechanizmów działania leków przeciwdepresyjnych i złożoność związków pomiędzy depresją a chorobami serca. U osób z depresją obserwuje się zwiększoną aktywację płytek krwi, obniżoną zmienność rytmu serca, nasiloną odpowiedź zapalną, dysfunkcję śródbłonka i zmniejszone stężenie wolnych kwasów tłuszczowych omega-3. Niewykluczone, że leki przeciwdepresyjne modyfikują co najmniej jeden z tych mechanizmów. Przykładowo wykazano, że inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny zmniejszają stężenie białka C-reaktywnego u pacjentów z dużą depresją, niezależnie od wpływu na objawy depresyjne. Leki mogą wywierać także negatywny wpływ na układ krążenia, np. arytmogenne działanie leków trójcyklicznych. Wiarygodna ocena wpływu zmniejszania objawów depresji na parametry sercowe wymagałaby zatem zastosowania leku pozbawionego innych efektów działania, niż tylko efekt przeciwdepresyjny (a taki lek nie jest znany).

Zdaniem autorek, zamiast prób dokładnego określenia złożonych związków „mózgu” i „serca”, należy poświęcić się pragmatycznym badaniom nad poprawą stanu klinicznego chorych z depresją i chorobą wieńcową.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2006-10-13

0 replies on “Badania nad zależnością pomiędzy chorobą wieńcową a depresją-jaka przyszłość?”