Cholesterol w skórze a ryzyko choroby wielonaczyniowej

Dennis L. Sprecher i Gregory L. Pearce – Skin cholesterol adds to Framingham risk assessment Am Heart J 2006;152:694
W American Heart Journal opublikowano wyniki badania poszerzającego dotychczasową wiedzę na temat zależności pomiędzy stężeniem cholesterolu zawartego w skórze a ryzykiem choroby wieńcowej.

Niedoskonałość tradycyjnych narzędzi prognostycznych, takich jak skala Framingham, stała się bodźcem do badań nad alternatywnymi wykładnikami ryzyka choroby wieńcowej. Na tej fali pojawiły się między innymi publikacje dotyczące białka C-reaktywnego i tomografii komputerowej naczyń wieńcowych (electron beam computed tomography).

Jedną z nowych metod oceny ryzyka jest nieinwazyjny pomiar cholesterolu w skórze dłoni. O korelacji pomiędzy stężeniem cholesterolu w skórze a nasileniem zmian w naczyniach wieńcowych w badaniach koronarograficznych informowano już wcześniej. W prezentowanej analizie autorzy skoncentrowali się na wpływie tradycyjnych czynników ryzyka i stężenia cholesterolu w skórze na prawdopodobieństwo choroby wielonaczyniowej, definiowanej jako ponad 50-procentowe zwężenie co najmniej dwóch naczyń. Grupę badaną stanowiło 649 pacjentów kierowanych na badanie angiograficzne. Stężenie cholesterolu w skórze uznawano za podwyższone, jeśli przekraczało 110 U. Z kolei górną granicą akceptowalnego ryzyka w skali Framingham było 10 punktów.

Chorobę wielonaczyniową stwierdzono u 37% (n = 237) pacjentów. Względne ryzyko wystąpienia tej nieprawidłowości oceniono na 1.6 (95% przedział ufności, 1.0-2.4) u osób z podwyższonym stężeniem cholesterolu w skórze i “prawidłową” punktacją w skali Framingham, 1.8 (1.0-3.4) u osób z podwyższoną punktacją w skali Framingham i prawidłowym stężeniem cholesterolu oraz 4.3 (2.6-7.2) u pacjentów, u których oba badane parametry był nieprawidłowe.

Tym samym, pomiar stężenia cholesterolu w skórze można uznać za cenne uzupełnienie skali Framingham w ocenie ryzyka choroby wielu naczyń wieńcowych.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2006-10-11

0 replies on “Cholesterol w skórze a ryzyko choroby wielonaczyniowej”