Statyny w populacjach niskiego ryzyka – badanie MEGA

Cesare R. Sirtori i Laura Calabresi – Japan: are statins still good for everybody? Lancet 2006;368:1135
W Lancecie ukazał się artykuł Sirtori i wsp., poświęcony skuteczności statyn w różnych populacjach chorych. Leki te są powszechnie stosowane w populacjach wysokiego ryzyka, w tym u pacjentów z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Pomimo szerokiego zakresu wskazań, nie w pełni wyjaśniono kwestię stosowania statyn w prewencji pierwotnej, zwłaszcza u kobiet, które rzadko są reprezentowane w badaniach klinicznych. Co więcej, redukcja ryzyka u kobiet jest zazwyczaj niższa niż u mężczyzn i rzadko osiąga istotność statystyczną.

Podobne wątpliwości dotyczą populacji o generalnie niskim ryzyku. Przykładem takiej populacji są Japończycy. Interesujące informacje dostarczyło badanie MEGA, w którym uczestniczyło 8000 osób z populacji japońskiej z hypercholesterolemią (70% kobiet). W 5-letniej obserwacji w porównaniu z samą dietą, stosowanie prawastatyny w połączeniu z dietą, pozwoliło na uzyskanie redukcji głównych punktów końcowych (choroby wieńcowej) o 33%, przy czym zmniejszenie stężeń cholesterolu całkowitego i LDL cholesterolu nie było bardzo znaczące (odpowiednio o ok. 9% i 15%). U kobiet prawastatyna pozwoliła na zmniejszenie liczby incydentów o ok. 29%, nie uzyskując jednak istotności statystycznej.

Autorki podkreślają, że redukcję ryzyka względnego zawsze trzeba interpretować w kontekście globalnego ryzyka populacyjnego. Przykładowo, w populacji ocenianej w badaniu 4S 5-letnie ryzyko wynosiło około 22%, a interwencja umożliwiła 7,7% redukcję ryzyka bezwzględnego. W przypadku populacji uczestniczącej w badaniu MEGA wynikiem interwencji była redukcja ryzyka bezwzględnego o 1%. A zatem, liczba osób, które trzeba leczyć aby zapobiec incydentowi (NNT) wyniosła w próbie MEGA 119 zaś w 4S tylko 13.

Mimo to, zdaniem Sirtori i Calabresi, wyniki badania MEGA potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo statyn w populacji niskiego ryzyka. Nie należy jednak przy tym zapominać o potencjalnych zagrożeniach związanych z ich przyjmowaniem. Leczenie powinno więc, jak piszą, zawsze odbywać się pod kontrolą lekarza.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2006-09-30

0 replies on “Statyny w populacjach niskiego ryzyka – badanie MEGA”