Kontynuacja farmakoterapii poszpitalnej a ryzyko zgonu po zawale serca

P. Michael Ho i wsp – Impact of medication discontinuation on mortality after myocardial infarction Arch Intern Med 2006;166:1842
Postępy w leczeniu zawału serca pozwoliły na zmniejszenie śmiertelności szpitalnej. Z danych z piśmiennictwa wynika, że dzięki inicjatywom edukacyjnym zwiększył się odsetek chorych otrzymujących przy wypisie aspirynę, beta blokery, inhibitory ACE i statyny. Mimo to, populacja ta nadal jest poważnie zagrożona kolejnymi incydentami (w ciągu roku od zawału).

Czynnikiem decydującym o rozmiarach zagrożenia jest, jak wynika z opublikowanych prac, między innymi zaniechanie przyjmowania leków zaleconych przy wypisie ze szpitala. W Archives of Internal Medicine ukazał się artykuł Ho i wsp., prezentujący wyniki badania 2498 chorych z zawałem serca (rejestr 19 amerykańskich szpitali). W tej populacji przy wypisie 91% pacjentów otrzymywało aspirynę, 87% beta blokery i 80% statyny. Wszystkie trzy leki zalecono 70% wypisywanych chorych.

Największy spadek liczby chorych przyjmujących zalecone preparaty zaobserwowano po 1 miesiącu od czasu wypisu. W tym czasie 66% osób nadal przyjmowało 3 leki, 12% nie brało żadnego z leków, 3,7 % nie przyjmowało 2 leków a 18% przerwało stosowanie 1 z 3 leków.

Jak pokazały szczegółowe analizy pacjenci, którzy zaprzestali przyjmowania wszystkich 3 leków byli starsi, częściej samotni, z wykształceniem podstawowym i rasy innej niż kaukaska.

W kontekście rokowniczym wykazano, że chorzy którzy po miesięcznym okresie obserwacji nie przyjmowali żadnego z 3 leków, mieli niższe prawdopodobieństwo przeżycia roku w porównaniu z osobami, które stosowały co najmniej 1 lek (88,5% vs 97% p<0,001). W analizie wielu zmiennych zaprzestanie leczenia było niezależnym czynnikiem prognostycznym zgonu (współczynnik hazardu= 3,81). Nie przyjmowanie nawet jednego z 3 leków (aspiryny, beta blokera, statyny) zwiększało ryzyko śmierci.

Zdaniem Ho i wsp., uzyskane wyniki wskazują na konieczność poprawy opieki nad chorymi w okresie przejściowym, pomiędzy wypisem ze szpitala a wizytą ambulatoryjną, mającej zapewnić kontynuację leczenia poprawiającego rokowanie.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-09-25

0 replies on “Kontynuacja farmakoterapii poszpitalnej a ryzyko zgonu po zawale serca”