Badanie DREAM – ramipryl w prewencji cukrzycy

The DREAM Trial Investigators – Effect of ramipril on the incidence of diabetes NEJM 2006;355:1551
Wyniki badań nad lekami hipotensyjnymi i ich metaanaliz sugerują, że leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron zapobiegają rozwojowi cukrzycy de novo. Szacunkowo można określić, że liczbę nowo wykrytych przypadków cukrzycy mogą zmniejszyć nawet o około 30%. Do chwili obecnej brakowało badania z grupą placebo, które weryfikowałoby powyższe obserwacje.

Lukę tę wypełnia prezentowane na łamach New England Journal of Medicine badanie DREAM(Diabetes Reduction Assessment with Ramipril and Rosiglitazone Medication), w którym weryfikowano hipotezę, czy rosiglitazon lub ramipryl, w układzie wieloczynnikowym 2 x 2, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, zmniejszają ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Do badania zakwalifikowano 5269 osób (średnia wieku 54 lata), z nieprawidłową glikemią na czczo (≥110 i <126 mg%) oraz z upośledzoną tolerancją glukozy (glikemia w 2 h OGTT w zakresie 140-199 mg%), bez rozpoznanej choroby układu sercowo-naczyniowego. Warto zwrócić jednak uwagę że u większości badanych występowała otyłość , prawie 44% miało nadciśnienie tętnicze a ponad 35% dyslipidemię w wywiadzie, 45 % z nich to byli lub aktualni palacze papierosów. Dawkę ramiprylu stopniowo zwiększano do 15 mg/dobę.

Na podstawowy punkt końcowy badania składały się rozpoznania cukrzycy typu 2 i zgony. Na punkt dodatkowy składały się: normalizacja glikemii oraz powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego i nerek.

W 3-letnim okresie badania, liczba przypadków nowo rozpoznanej cukrzycy była zbliżona w grupie ramiprylu i placebo (odpowiednio 18,1% vs 19,5%; p=NS), nie obserwowano także różnic między ramiprylem i placebo w zakresie redukcji ryzyka zgonu. Także w przypadku dodatkowych punktów oceny obejmujących między innymi zawał serca, udar, niewydolność serca czy rewaskularyzacje nie obserwowano istotnej przewagi ramiprylu nad placebo. Jedynie regresję do normoglikemii obserwowano o 16% częściej u osób leczonych ramiprilem w porównaniu z grupą placebo (42,5% vs 38,2%; p<0,001). W porównywanych grupach pod koniec badania stwierdzono zbliżone wartości stężeń glukozy na czczo, natomiast w grupie leczonej ramiprylem istotnie zmniejszyły się stężenia glukozy w drugiej godzinie testu doustnego obciążenia glukozą (135,1 mg% vs 140,5 mg%; p<0,001).

A zatem, jak podkreślają autorzy pracy, w badaniu DREAM ramipryl nie chronił przed rozwojem cukrzycy lub zgonem wywarł natomiast niewielki korzystny wpływ na regulację metabolizmu glukozy. Rutynowe stosowanie tego leku w celu prewencji cukrzycy nie może być zalecane.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2006-10-12

0 replies on “Badanie DREAM – ramipryl w prewencji cukrzycy”