Częstość depresji u pacjentów z cukrzycą typu 2-meta-analiza

S. Ali i wsp – The prevalence of co-morbid depression in adults with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis Diabetic Medicine online 2006
U osób z cukrzycą typu 2 depresja odpowiedzialna jest za gorsze przestrzeganie zaleceń lekarskich, zmniejszoną aktywność pacjenta w zakresie samoleczenia, obniżoną jakość życia, zwiększoną chorobowość i śmiertelność.

S. Ali i wsp. na łamach Diabetic Medicine, na podstawie wyników meta-analizy wiarygodnych badań klinicznych przedstawili dane dotyczące rozpowszechnienia depresji w populacji chorych na cukrzycę typu 2, w odniesieniu do grupy kontrolnej bez zaburzeń metabolizmu glukozy. W 10 badaniach przekrojowych z lat 1980-2005, przeprowadzonych w większości na terenie USA i Europy (jedno w Iranie) uczestniczyło 51 331 osób. Częstość występowania depresji u chorych na cukrzycę w tej populacji wyniosła 17,8%, a w podgrupie bez zaburzeń metabolizmu glukozy 9,8%. Częstość występowania depresji była istotnie wyższa u kobiet niż u mężczyzn z cukrzycą typu 2 (odpowiednio 22,15% vs 12,6%). Związany z rozpoznaniem cukrzycy wzrost ryzyka wystąpienia depresji był jednak wyższy u mężczyzn niż u kobiet (iloraz szans odpowiednio 1,9 i 1,3), bowiem wskaźniki chorobowości na depresję u kobiet i mężczyzn bez cukrzycy (grupy kontrolne) wyniosły odpowiednio 17% i 8,1%.

Zebrane dane wskazują na zbyt niską rozpoznawalność depresji u chorych na cukrzycę typu 2 w praktyce klinicznej. Autorzy pracy sugerują więc podjęcie aktywniejszych działań diagnostycznych, aby tę niekorzystną sytuację ograniczyć.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2006-10-11

0 replies on “Częstość depresji u pacjentów z cukrzycą typu 2-meta-analiza”