Interwencja farmaceuty pozwala obniżyć śmiertelność osób stosujących jednocześnie wiele leków

Jennifer Y.F. Wu i wsp – Effectiveness of telephone counselling by a pharmacist in reducing mortality in patients receiving polypharmacy: randomised controlled trial BMJ 2006;333:522
W British Medical Journal ukazały się wyniki badania z randomizacją i grupą kontrolną, które zmienia tradycyjny sposób postrzegania pracy farmaceutów. Okazuje się, że prosta interwencja telefoniczna skierowana do osób stosujących jednocześnie wiele leków, w której centralną postacią jest właśnie farmaceuta, pozwala nie tylko zmniejszyć zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne, ale również korzystnie wpłynąć na wskaźniki śmiertelności.

Spośród pacjentów jednego ze szpitali w Hongkongu zidentyfikowano 502 osoby, które stosowały co najmniej 5 różnych leków i nie przestrzegały zaleceń dotyczących farmakoterapii. Pacjentom tym zaproponowano udział w próbie. Sześćdziesięciu odmówiło, a pozostałych 442 przydzielono losowo do grupy badanej lub kontrolnej. Interwencja polegała na 6-8-krotnej rozmowie telefonicznej, w której farmaceuta przypominał o potrzebie regularnego stosowania leków.

Po 2-letniej obserwacji, śmiertelność w grupie kontrolnej wyniosła 17%, a w grupie badanej – 11%. Interwencja telefoniczna miała niezależny, korzystny wpływ na śmiertelność i wiązała się z 41-procentowym obniżeniem ryzyka zgonu (p = 0.039). Innymi czynnikami prognostycznymi zgonu były między innymi: starszy wiek, samotność, częstość hospitalizacji oraz liczba leków stosowanych z powodu przewlekłych chorób. Obserwowano znamienną, odwrotną korelację pomiędzy ryzykiem zgonu a stopniem przestrzegania zaleceń dotyczących farmakoterapii.

Podsumowując, aktywna rola farmaceuty może znacząco poprawić skuteczność leczenia chorób przewlekłych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-09-09

TAGI:
0 replies on “Interwencja farmaceuty pozwala obniżyć śmiertelność osób stosujących jednocześnie wiele leków”