Badanie EUROACTION – nowa odsłona prewencji

D. Wood i PA Pearson – EUROACTION: Set to change the face of preventive cardiology World Congress of Cardiology/ESC Congress, Barcelona, 02-06.09.2006
W trakcie kongresu kardiologicznego w Barcelonie, podczas sesji Hot Line ogłoszono wyniki badania EUROACTION (A European Society of Cardiology demonstration project in preventive cardiology). Wyniki prezentowali i komentowali odpowiednio Woods i Pearson.

EUROACTION to wielodyscyplinarny projekt prowadzony przez pielęgniarki, którego celem było, we współpracy z rodziną chorych, uzyskanie istotnych zmian w stylu życia oraz korzystnych zmian profilu ryzyka u pacjentów z choroba wieńcową lub pacjentów narażonych na choroby sercowo-naczyniowe. Grupą referencyjną była porównywalna populacja, która pozostawała pod dotychczasową, standardową opieką medyczną. Do projektu włączono 10 792 chorych z 8 krajów europejskich.

Współpraca zespołu prowadzącego badania pozwoliła na uzyskanie bardzo dużych, korzystnych zmian czynników ryzyka w badanej populacji. W następstwie interwencji około ½ – ¾ pacjentów oraz członków ich rodzin, z rozpoznaną chorobą wieńcową lub należących do grupy zwiększonego ryzyka, zmieniła preferencje dietetyczne, zwiększając spożycie warzyw, zmniejszając spożycie tłuszczów nasyconych (w grupie objętej opieką standardową 1/3 badanych). Spośród osób palących ponad połowa osób objętych interwencją oraz ¼ ich partnerów zaprzestała palenia.

Podobnie korzystnie zmiany odnotowano w odniesieniu do wysokości ciśnienia, stężeń cholesterolu, stężenia hemoglobiny glikozylowanej. Pacjenci z grupy poddanej interwencji byli także skuteczniej leczeni farmakologicznie i częściej otrzymywali leki przeciwpłytkowe, beta blokery, diuretyki, inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę i statyny.

Jak podkreślił Profesor Wood, działania prewencyjne są często trudne do zastosowania w codziennej praktyce, a program EUROACTION miał umożliwić zastosowanie zaleceń towarzystw naukowych w praktyce. Wyniki badania wytyczają nowe standardy dla działań prewencyjnych, które mogą być prowadzone we wszystkich szpitalach i lecznictwie ambulatoryjnym.

Profesor Tendera zwrócił uwagę na fakt, że dotychczas Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne ustanawiało wytyczne postępowania, a obecnie po raz pierwszy udokumentowało, że zakładane cele są możliwe do osiągnięcia u większości pacjentów. Badanie EUROACTION powinno stać się punktem wyjściowym dla dalszych projektów realizowanych w szpitalach i w podstawowej opiece medycznej.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2006-09-03

0 replies on “Badanie EUROACTION – nowa odsłona prewencji”