Jak oszacować poziom HbA1c bez jego pomiaru?

S. Ozmen i wsp – A simple way to estimate mean plasma glucose and to identify Type 2 diabetic subjects with poor glycaemic control when a standardized HbA 1c assay is not available Diabet Med 2006;23:1151
S. Ozmen i wsp. podają, na łamach Diabetic Medicine, prosty sposób zidentyfikowania pacjentów z cukrzycą typu 2, których kontrola metaboliczna nie spełnia standardów rekomendowanych przez American Diabetes Association.

W prospektywnym badaniu na grupie 565 chorych na cukrzycę typu 2 oceniono prosty sposób przewidywania poziomów HbA1c, na podstawie oznaczenia glikemii na czczo oraz po posiłku (2 godziny po lunchu-14:00-15:00). Na podstawie tych dwóch wartości wyznaczono średni poziom glikemii (mPG) i odniesiono go do oznaczonego poziomu HbA1c.

W analizowanej populacji poziom HbA1c <7%, a więc świadczący o dobrej kontroli metabolicznej, występował u 26,2% badanych. Średni poziom glikemii >10 mmol/l przewidywał HbA1c >7% z czułością wynoszącą 84,2% i specyficznością 80,4%, a pozytywna wartość predykcyjna testu wyniosła 92,4%.

Jeżeli wartość mPG odnieść do poziomu HbA1c> 8%, a więc poziomu, od którego w praktyce klinicznej lekarze najczęściej intensyfikują leczenie hipoglikemizujące, to oznaczenia mPG >12,0 mmol/l przewidują tę wartość HbA1c z czułością 81,7% i swoistością 82,9%, przy wartości predykcyjnej dodatniej testu 86,1%. W ocenianej grupie chorych czułość testu była zbliżona w grupach osób leczonych dietą, lekami doustnymi i insuliną. Specyficzność testu była natomiast niska w grupie pacjentów leczonych insuliną (57%).

Podawany przez autorów sposób szacowania wyników oznaczeń HbA1c może być użyteczny w podejmowaniu decyzji o modyfikacji terapii, gdy oznaczenia hemoglobiny glikowanej nie są łatwo dostępne (np. dla lekarzy rodzinnych). Sposób ten jednak niesie ze sobą ograniczenia: może być stosowany tylko u chorych na cukrzycę typu 2, przede wszystkim leczonych dietą lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2006-10-02

0 replies on “Jak oszacować poziom HbA1c bez jego pomiaru?”