Niestosowanie się do zaleceń dotyczących leczenia cukrzycy zwiększa częstość hospitalizacji i ryzyko zgonu

P. Michael Ho i wsp – Effect of medication nonadherence on hospitalization and mortality among patients with diabetes mellitus Arch Intern Med 2006;166:1836
W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki oryginalnego badania nad zależnością pomiędzy niestosowaniem się do zaleceń dotyczących leczenia cukrzycy a częstością hospitalizacji i śmiertelnością. Wprawdzie zagadnienie nie jest nowe, jednak niewątpliwym atutem omawianego badania, w porównaniu z wcześniejszymi pracami, jest dobór badanej grupy, którą stanowiły 11532 osoby z cukrzycą z ogólnej populacji. Wcześniejsze opracowania pochodziły z ośrodków klinicznych, odbiegających specyfiką od codziennej praktyki lekarskiej.

W badaniu Ho i wsp. miarą zgodności z zaleceniami dotyczącymi farmakoterapii był odsetek dni, w których chorzy realizowali wytyczne dotyczące przyjmowania doustnych leków hipoglikemizujących, obniżających ciśnienie tętnicze oraz obniżających stężenie cholesterolu. Głównym punktem końcowym była częstość hospitalizacji niezależnie od przyczyny oraz całkowita śmiertelność.

Osoby nie stosujące się do zaleceń (< 80% dni z lekami) stanowiły 21.3% całej grupy. Byli to pacjenci w młodszym wieku i z mniejszą liczbą przewlekłych chorób w porównaniu z osobami, które przyjmowały leki zgodnie z instrukcją. Tak jak oczekiwano, nieregularne przyjmowanie leków przekładało się na wyższe stężenie hemoglobiny glikowanej i cholesterolu oraz wyższe ciśnienie tętnicze. Nieprzestrzeganie zaleceń wiązało się ponadto ze wzrostem względnego ryzyka hospitalizacji do 1.58 (95% przedział ufności, 1.38-1.81; p < 0.001) oraz śmiertelności niezależnie od przyczyny (1.81, 1.46-2.23; p < 0.001).

Podsumowując, wyniki badania podkreślają konieczność opracowania skutecznej interwencji populacyjnej, która poprzez zwiększenie stopnia przestrzegania zaleceń dotyczących farmakoterapii, miałaby istotny wpływ na skuteczność terapii cukrzycy i chorób jej towarzyszących.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-10-25

0 replies on “Niestosowanie się do zaleceń dotyczących leczenia cukrzycy zwiększa częstość hospitalizacji i ryzyko zgonu”