Przeżycie krótko- i długoterminowe u pacjentów po powikłanym zawale serca – wpływ płci (badanie OPTIMAAL)

Vernon V.S. Bonarjee i wsp – Sex-based short- and long-term survival in patients following complicated myocardial infarction Eur Heart J 2006;27:2177
Wcześniejsze badania wykazały, że zawał serca (AMI) rzadziej występuje u kobiet niż u mężczyzn (w porównywalnym wieku). Śmiertelność związana z wystąpieniem AMI jest jednak u tych pierwszych znacząco wyższa, zwłaszcza w młodszych grupach wiekowych.

Bonarjee i wsp. analizowali, na ile czynnik płci określa rokowanie krótko- i długoterminowe u osób wysokiego ryzyka, które przebyły AMI. W badaniu oznaczonym akronimem OPTIMAAL wzięło udział 1575 kobiet oraz 3902 mężczyzn po przebytym AMI, któremu towarzyszyło pojawienie się załamka Q oraz cechy dysfunkcji lewej komory. Pacjenci rekrutowani w siedmiu krajach europejskich byli obserwowani przez 2.7±0.9 lat.

Wykazano, że kobiety z AMI są starsze, częściej chorują na nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę i są rzadziej leczone fibrynolitycznie (p<0.001). U kobiet częściej występują objawy niewydolności serca, a ryzyko zgonu wewnątrzszpitalnego w toku AMI jest u nich wyższe (4.89% vs. 2.54%; P<0.001). Także po uwzględnieniu wieku i chorób współistniejących ryzyko to jest 1.57 razy wyższe (p=0.006). W trakcie całego okresu obserwacji ryzyko zgonu było u kobiet 1.37 razy wyższe (P<0.001), ale różnice znikały po uwzględnieniu w analizie wieku badanych.

A zatem zwłaszcza śmiertelność wewnątrzszpitalna jest znacząco wyższa u kobiet. Zdaniem autorów nakazuje to wdrożenie u nich szybkiego i agresywnego postępowania w przebiegu AMI. Większa świadomość różnic związanych z płcią pacjentów może pomóc w obniżeniu śmiertelności i poprawie rokowania długoterminowego.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2006-09-15

 

0 replies on “Przeżycie krótko- i długoterminowe u pacjentów po powikłanym zawale serca – wpływ płci (badanie OPTIMAAL)”