Czy inhibitory enzymu konwertującego powinny być stosowane u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i zachowaną funkcją lewej komory?

Kim Fox i wsp – Should angiotensin-converting enzyme-inhibitors be used to improve outcome in patients with coronary artery disease and preserved left ventrucular function? Eur Heart J 2006;27:2154
Wcześniejsze prace ujawniły, że inhibitory enzymu konwertującego (ACE-I), stosowane w leczeniu niewydolności serca, mogą przynieść korzyść także u chorych z chorobą niedokrwienną serca (CAD). Duże badania kliniczne EUROPA i HOPE potwierdziły redukcję ryzyka u takich chorych – w badaniu EUROPA dzięki zastosowaniu perindoprilu i w badaniu HOPE dzięki wykorzystaniu ramiprilu. W obu wypadkach redukcję incydentów sercowo-naczyniowych oraz wskaźników śmiertelności uzyskano u pacjentów, u których nie rejestrowano dysfunkcji lewej komory, a CAD miała charakter stabilny.

Mimo, że nie wszystkie badania wskazywały na korzyść stosowania ACE-I u takich chorych (PEACE z trandolaprilem), przeprowadzone meta-analizy potwierdziły znaczenie ACE-I dla obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego w tej populacji. Wśród obecnych zaleceń ESC z 2006 roku, jak piszą Kim Fox i wsp. na łamach European Heart Journal, zwraca uwagę zastosowanie ACE-I u pacjentów z CAD i współistniejącymi schorzeniami wymagającymi takiego leczenia (nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, dysfunkcja lewej komory, cukrzyca – klasa zaleceń I, poziom dowodów A). Wśród zaleceń znalazło się także zastosowanie ACE-I u wszystkich pacjentów z potwierdzoną CAD (klasa zaleceń IIa, poziom dowodów B).

Jak podkreślają autorzy artykułu, zastosowanie ACE-I z takich właśnie wskazań zależy od klinicznej oceny lekarza, a także preferencji pacjenta. Ponadto, zgodnie z zaleceniami ESC 2006, należy brać pod uwagę jedynie preparaty o udowodnionej skuteczności.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2006-09-15

0 replies on “Czy inhibitory enzymu konwertującego powinny być stosowane u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i zachowaną funkcją lewej komory?”