Wpływ zdalnego systemu do przesyłania recept na proces ich realizacji

S.Sikri, S.S.Sansgiry, M.D.Sanborn, M.Flinn – Effect of a remote order scanning system on processing medications orders Am J Health-Syst Pharm 2006;63:1438
Rozwój technologii informatycznych pozwala coraz częściej na poprawę jakości opieki nad pacjentem hospitalizowanym i jego bezpieczeństwa oraz na zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej. W wielu aptekach szpitalnych w USA dąży się do zwiększenia bezpieczeństwa procesu wydawania leków poprzez poprawę procesu przygotowania i dystrybucji leków. Coraz częściej dąży się też do ograniczenia ordynacji leków za pomocą tradycyjnych papierowych recept na rzecz przesyłania informacji o lekach bezpośrednio do apteki za pomocą komputera. W niektórych aptekach szpitalnych wprowadzany jest zdalny system skanowania recept (ROSS), który odczytuje przesyłane faxem recepty, segregując je zgodnie z czasem przesłania oraz „pilnością„ ( normalne oraz do pilnej realizacji) zamówienia.

Autorzy pracy przedstawiają wyniki badań nad wpływem wprowadzenia systemu ROSS w aptece szpitalnej Baylor University Medical Center na proces realizacji recept. Badania prowadzono w dwóch etapach. Pierwszy – przed wprowadzeniem systemu (11.2003), kiedy recepty były przesyłane do apteki za pomocą faxu, drugi natomiast etap badań prowadzono pięć miesięcy po wprowadzeniu ROSS do apteki (05.2004). Oceniano ilość interwencji jakich wymagały recepty (telefon do pielęgniarki , lekarza w celu weryfikacji nazwy, dawki itp.) oraz czas realizacji zamówienia od momentu przesłania do apteki.

W sumie w trakcie obydwu etapów apteka zrealizowała 1091 indywidualnych zleceń na leki, w obu okresach ich ilość była podobna. Na podobnym poziomie także kształtowała się ilość recept do normalnej oraz pilnej realizacji. Po wprowadzeniu sytemu stwierdzono natomiast znaczny spadek ilości interwencji z 11,8% do 6,8%. Zaobserwowano także znaczne skrócenie czasu realizacji oraz zmniejszenie różnic w czasie realizacji poszczególnych recept.

Można więc stwierdzić, że wprowadzenie zdalnego sytemu skanowania recept znacznie skróciło czas, jaki farmaceuta musiał poświęcać na weryfikacje przesłanych zleceń lekarskich, zmniejszyła się też znacząco ilość interwencji w celu uściślenia odpowiednich danych.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2006-08-01