Definicja zawału serca-co nowego?

Jospeh S. Alpert i Kristian Thygesen – A call for universal definition in cardiovascular disease Circulation 2006;114;757
Znaczeniu i konsekwencji jednolitej definicji zawału serca poświęcony został artykuł redakcyjny w Circulation.

W ostatnich dziesięcioleciach w badaniach oceniających zawał serca stosowano różne techniki diagnostyczne służące do jego rozpoznania. Spowodowało to wykorzystywanie niejednolitych algorytmów klinicznych, a w konsekwencji niedokładność danych zdrowotnych dotyczących populacji.

W 1999 roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne i American College of Cardiology stworzyło grupę, której celem było stworzenie jednolitej definicji zawału serca. W raporcie przygotowanym przez ten zespół zwrócono uwagę na konieczność stosowania w diagnostyce nowych bardziej czułych i specyficznych biomarkerów (troponiny) W licznych, późniejszych badaniach klinicznych stwierdzono, że osoby z zawałami „troponino-dodatnimi,” ale z negatywnymi oznaczeniami CK-MB, mają lepsze rokowanie krótkotrwałe niż osoby z dodatnimi oznaczeniami obu markerów.

Stosowanie nowego markera, troponiny, w porównaniu z kinazą kreatynową (CK) czy też izoformą CK-MB, pozwala na wychwycenie mniejszej martwicy mięśnia sercowego. Taka sytuacja oznacza, zdaniem autorów, istotne konsekwencje społeczne. Rozpoznanie zawału dla niektórych grup zawodowych może prowadzić do utraty pracy (np. piloci odrzutowców), a dla części osób poważne konsekwencje psychologiczne. Ponadto u znacznego odsetka pacjentów po zabiegach angioplastyki wieńcowej (PCI) stwierdza się podwyższone wartości troponiny, co także oznacza napiętnowanie ich rozpoznaniem zawału serca.

W 2004 powołano kolejny zespół roboczy w celu ustalenia jednolitego stanowiska odnośnie PCI, a także udoskonalenia definicji zawału. Ostateczny raport tej grupy oczekiwany jest w 2007 roku. Dotychczas nie osiągnięto jednolitego stanowiska w odniesieniu do podwyższonych wartości troponiny po PCI. Większość członków tego zespołu przychyla się do zaklasyfikowania tych incydentów jako prawdziwych zawałów serca. Niemniej jednak wydaje się, że zawały te powinny być odróżnione od zawałów tzw. spontanicznych.

Autorzy opracowania mają nadzieję, że publikacja w 2007 roku poświęcona nowej, ulepszonej definicji zawału serca, pozwoli na jej powszechne zastosowanie w praktyce klinicznej.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2006-09-22

0 replies on “Definicja zawału serca-co nowego?”