Znaczenie homocysteiny w chorobach układu krążenia

Sanjay Kaul, Andrew A. Zadeh i Prediman K. Shah – Homocysteine hypothesis for atherothrombotic cardiovascular diseases J Am Coll Cardiol 2006;48:914
W Journal of the American College of Cardiology ukazał się artykuł poglądowy poświęcony homocysteinie i jej roli w chorobach układu krążenia.

Pierwsze dane wskazujące na potencjalnie niekorzystny wpływ podwyższonych wartości homocysteiny na układ krążenia pochodzą jeszcze z lat 60 tych. W ostatniej dekadzie w licznych badaniach obserwacyjnych wykazano istotny związek pomiędzy stężeniami homocysteiny a ryzykiem choroby wieńcowej czy też udaru mózgu. Jednakże uwzględnienie w analizie innych czynników zakłócających powodowało istotną redukcję tych zależności.

W ostatnich latach przeprowadzono więc trzy randomizowane badania kliniczne, z podwójnie ślepą próba, w których oceniano wpływ obniżenia homocysteiny na prewencje wtórną zawału serca i udaru mózgu: badanie VISP (Vitamin Intervention for Stroke Prevention), badanie NORVIT (NorwegianVitamin Trial) i HOPE-2 (Heart Outcome Prevention Evaluation – 2).

W badaniu VISP zarówno niskie jak i wysokie dawki witamin z grupy B nie wpływały na ryzyko udarów mózgu, incydentów wieńcowych czy też zgonu. Natomiast w badaniu NORVIT, w grupie leczonej kwasem foliowym, witaminą B12 i B6, nie tylko nie stwierdzono korzyści z leczenia, ale nawet większą częstość występowania głównych punktów końcowych (udar mózgu, zawał serca i nagły zgon). W porównaniu z innymi grupami leczonymi monoterapią, grupa leczona wieloma preparatami okazała się bardziej zagrożona, a analiza podgrup nie wykazała korzyści z leczenia dla żadnej z interwencji. Podobnie w badaniu HOPE-2, żadna z terapii (kwas foliowy, witamina B6 i witamina B12), pomimo obniżenia stężenia homocysteiny, nie wpływała korzystnie na rokowanie. Co więcej zaobserwowano wzrost częstości hospitalizacji z powodu niestabilnej choroby wieńcowej w grupach leczonych aktywnie.

Zdaniem autora pracy, uzyskane wyniki badań prospektywnych przeczą istotnej przyczynowej roli homocysteiny w chorobach układu krążenia. Obniżanie stężenia homocysteiny nie przynosi istotnych korzyści, a wręcz może zwiększać ryzyko zachorowań na chorobę wieńcową czy choroby nowotworowe. Nie jest więc uzasadnione zalecenie rutynowego oznaczania stężenia homocysteiny oraz podawania leków obniżających jej stężenie w celu zapobiegania miażdżycy.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2006-09-05

0 replies on “Znaczenie homocysteiny w chorobach układu krążenia”