Blokery receptora angiotensyny a ryzyko zawału – zdanie protagonisty

Ross T. Tsuyuki i Michael A. McDonald – Angiotensin receptor blockers do increase risk of myocardial infarction Circulation 2006;114:855
W drugim z artykułów z serii Controversies in Cardiovascular Medicine, Tsuyuki i McDonald odpowiadają Straussowi i Hallowi, prezentując pogląd o braku niekorzystnego wpływu blokerów receptora angiotensyny II (ARB) na częstość występowania zawałów serca. Przypominają, że leki te skutecznie obniżają ciśnienie tętnicze, zapobiegają niewydolności nerek oraz zmniejszają częstość występowania poważnych incydentów kardiologicznych u chorych z niewydolnością serca, a jednocześnie są lepiej tolerowane od inhibitorów ACE.

Autorzy przypominają, że źródłem dyskusji o niekorzystnym wpływie ARB stał się kontrowersyjny artykuł redakcyjny Verma i Straussa ogłoszony na łamach British Medical Journal w 2004 roku. Określają go mianem „niesystematycznego” – pomijającego wybrane wyniki badań.

We własnym przeglądzie, obejmującym 24 prace, Tsuyuki i wsp. nie stwierdzili zwiększenia częstości występowania zawałów serca vs placebo (iloraz szans 0.94, 95% przedział ufności 1.87-1.16). Podobne wyniki przyniosły meta-analiza Verdeccia i wsp. vs placebo lub aktywna kontrola (1.02, 0.96-1.11) i Volpe vs placebo lub aktywna kontrola (1.036, 0.966-1.110).

Jak zatem w konkluzji piszą Tsuyuki i McDonald „ARB są bezpieczną i skuteczną alternatywą dla inhibitorów ACE u chorych zagrożonych chorobą niedokrwienną i zawałem serca. Nie dowodzimy, że ARB mają przewagę nad inhibitorami ACE, a jedynie stwierdzamy, że nie zwiększają ryzyka zawału serca. Inhibitory ACE pozostają lekami z wyboru w redukcji częstości występowania zawału.”

Opracowane na podstawie: Circulation / 2006-08-22

0 replies on “Blokery receptora angiotensyny a ryzyko zawału – zdanie protagonisty”