Hiperglikemia w zaostrzeniu niewydolności serca zwiększa ryzyko zgonu

A. Barsheshet i wsp – Admission blood glucose level and mortality among hospitalized nondiabetic patients with heart failure Arch Intern Med 2006;166:1613
Przedstawiona na łamach Archives of Internal Medicine praca jest pierwszym systemowym badaniem oceniającym zależność między stężeniem glukozy w momencie przyjęcia do szpitala z powodu ostrej lub zaostrzenia przewlekłej niewydolności krążenia, a wczesną i późną śmiertelnością.

W izraelskim badaniu do końcowej analizy zakwalifikowano 1122 chorych (średni wiek 78 lat) bez rozpoznanej cukrzycy, podzielonych na tercyle w zależności od poziomu glikemii: najwyższy (ze średnim poziomem glikemii 147 mg%), średni (113 mg%) oraz najniższy (92 mg%). Śmiertelność szpitalna okazała się najwyższa dla najwyższych stężeń glukozy i w poszczególnych tercylach wyniosła odpowiednio: 7,2%; 3% i 4%. Również śmiertelność 60 dniowa była najwyższa w tercylu o najwyższym stężeniu glukozy wynosząc odpowiednio: 15,5%, 10,7% i 11,4%. Nie zaobserwowano istotnych różnic w śmiertelności 6-miesięcznej (około 20% dla wszystkich grup) i rocznej (około 29% dla wszystkich grup).

W analizach wieloczynnikowych stwierdzono, że wzrost stężenia glukozy o 18 mg% wiązał się z istotnym statystycznie 31% wzrostem ryzyka zgonu wewnątrzszpitalnego i 12% wzrostem ryzyka zgonu w okresie 60 dni. Wyłączenie chorych ze świeżym zawałem mięśnia serca nie zmieniało wyników, a 18 mg% wzrost glikemii łączył się ze wzrostem śmiertelności wewnątrzszpitalnej i 60 dniowej o odpowiednio 35% i 14%.

Według autorów istnieją dwa potencjalne mechanizmy odnotowanej zależności. Pierwszy polega na uruchomieniu patogennych mechanizmów niewydolności serca (np. nadmierna aktywacja układu współczulnego), które powodują wzrost stężenia glukozy. Alternatywnie można przyjąć, że sama hiperglikemia wywiera działania toksyczne, np. nasila włóknienie serca, uszkadza śródbłonek. Obserwacja ta ma istotne znaczenie dla wypracowania form kontroli glikemii w leczeniu zaostrzeń niewydolności serca.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-08-14