Badania przesiewowe w kierunku zmian niedokrwiennych u bezobjawowych pacjentów z cukrzycą. Argumenty przeciw

Todd D. Miller i wsp – Screening asymptomatic diabetic patients for Coronary Artery Disease. Why not? J Am Coll Cardiol 2006;48:761
Todd D. Miller i wsp. polemizują na łamach Journal of the American College of Cardiology z tezą o przydatności strategii badań przesiewowych (wykorzystujących technikę SPECT – single photon emission computed tomography) w kierunku choroby niedokrwiennej serca (CAD), u bezobjawowych pacjentów z cukrzycą.

Autorzy komentarza twierdzą, że wdrożenie takiego programu byłoby przedwczesne. Przede wszystkim nie opublikowano dotąd przekonujących danych na temat wpływu wykrycia bezobjawowej CAD u pacjentów z cukrzycą na rokowanie. Przeprowadzone prace rekomendują wdrożenie agresywnego leczenia hipotensyjnego i hipolipemizującego u pacjentów z cukrzycą, bez względu na to, czy CAD jest rozpoznawana, czy nie. Nie znana jest też częstość bezobjawowej CAD w cukrzycy.

Badania retrospektywne, jak podkreślają autorzy komentarza, wskazują na 50% odsetek nieprawidłowych wyników SPECT u pacjentów z cukrzycą, w tym  są to u 20% chorych wyniki świadczące o wysokim ryzyku incydentów wieńcowych. Z kolei w jedynym prospektywnym badaniu DIAD (Detection of Ischemia in Asymptomatic Diabetics) odsetek nieprawidłowych wyników był niższy i wynosił odpowiednio 16% i 1% (duże ubytki perfuzji).

Niezależnie od argumentów merytorycznych, skrining wszystkich pacjentów byłby, zdaniem autorów, zbyt dużym obciążeniem dla sektora ochrony zdrowia. Konieczne jest opracowanie takich metod oceny, które mogłyby stanowić preselekcję i wyodrębniać grupę chorych mogących odnieść rzeczywiste korzyści z badań przesiewowych. Wówczas rozpoznanie zaawansowanej (choć bezobjawowej) postaci CAD i zabiegi pomostowania aortalno-wieńcowego mogłyby korzystnie wpłynąć na losy chorych.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2006-08-15

0 replies on “Badania przesiewowe w kierunku zmian niedokrwiennych u bezobjawowych pacjentów z cukrzycą. Argumenty przeciw”