Pomiar insuliny na czczo a insulinooporność u osób z zespołem metabolicznym

Katherine Samaras i wsp – Insulin levels in insulin resistance: phantom of the metabolic opera? MJA 2006;185:159
W Medical Journal of Australia opublikowano ciekawy głos w dyskusji na temat praktycznego zastosowania pomiarów insulinooporności u osób z zespołem metabolicznym oraz zależności pomiędzy insulinoopornością a stężeniem insuliny na czczo.

Ostatnie lata przyniosły gwałtowny wzrost zainteresowania zespołem metabolicznym, co pozostaje w oczywistym związku z epidemią otyłości. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami, odpowiednio wczesne rozpoznanie tego zespołu daje nadzieję na skuteczną prewencję chorób układu krążenia i cukrzycy oraz na wydłużenie przeżycia. Analiza patogenezy zespołu metabolicznego ujawnia, że wspólnym mianownikiem nieprawidłowości wchodzących w jego skład jest insulinooporność.

Błędne przekonanie wielu lekarzy-praktyków o istnieniu ścisłego związku pomiędzy insulinoopornością a stężeniem insuliny na czczo spowodowało, że oznaczanie tego ostatniego stało się ostatnio modnym narzędziem diagnostycznym. W rzeczywistości insulina na czczo jest słabym wykładnikiem insulinooporności (stężenie insuliny na czczo odpowiada tylko za 36% zmienności insulinooporności oznaczonej metodą klamry metabolicznej). Stężenie insuliny nie jest także niezależnym czynnikiem prognostycznym w zakresie śmiertelności sercowo-naczyniowej.

Zdaniem autorów artykułu, pomiar insulinooporności (metodą klamry metabolicznej) odgrywa rolę wyłącznie w badaniach naukowych. Z kolei, lekarz-klinicysta powinien skoncentrować się na rozpoznawaniu poddających się modyfikacji czynników ryzyka, takich jak wysokie stężenie glukozy i lipidów na czczo, podwyższone ciśnienie tętnicze i otyłość centralna. Tym samym, pomimo coraz pełniejszej wiedzy na temat przyczyn zespołu metabolicznego, kluczową rolę w jego rozpoznawaniu pełni wciąż badanie podmiotowe i przedmiotowe, wsparte podstawowymi testami laboratoryjnymi.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2006-08-07

0 replies on “Pomiar insuliny na czczo a insulinooporność u osób z zespołem metabolicznym”