Status socjo-ekonomiczny a zapadalność na najczęstsze choroby psychiczne

Petros Skapinakis i wsp – Socio-economic position and common mental disorders. Longitudinal study in the general population in the UK Br J Psych 2006;189:109
W British Journal of Psychiatry opublikowano ciekawe wyniki analizy zależności pomiędzy statusem społeczno-ekonomicznym a zapadalnością na częste choroby psychiczne. Zagadnienie nie jest nowe i było przedmiotem licznych badań, w większości przekrojowych. Wynikało z nich, że osoby o niższym statusie socjalnym i ekonomicznym stanowią grupę, w której zaburzenia psychiczne występują częściej. Przekrojowy charakter prac uniemożliwiał ustalenie, czy za obserwowane zjawisko odpowiada większa częstość nowych epizodów chorób psychicznych, dłuższy czas trwania zaostrzeń, czy też oba wymienione czynniki.

Badania obserwacyjne, prowadzone z myślą o odpowiedzi na te pytania, przynosiły niejednoznaczne wnioski. Można przypuszczać, że znaczący wpływ na ich wyniki miało nie uwzględnianie różnic pod względem wyjściowego stanu psychicznego badanych.

Praca Skapinakisa i wsp. jest wolna od tego ograniczenia. Wzięło w niej udział 2406 osób ocenianych w dwóch punktach czasowych, oddalonych od siebie o 18 miesięcy. Uczestników podzielono na dwie grupy w zależności od wyjściowego stanu psychicznego.

Jak się okazało, żaden z licznych, obiektywnych parametrów definiujących status społeczno-ekonomiczny nie był znamiennie związany z występowaniem epizodów częstych chorób psychicznych w okresie obserwacji. Stwierdzono z kolei niezależny związek pomiędzy subiektywnymi trudnościami finansowymi zgłaszanymi przez uczestników na początku badania a częstością depresji. Ta korelacja zaznaczała się w obu grupach różniących się wyjściowym stanem psychicznym.

Podsumowując, subiektywna ocena statusu społeczno-ekonomicznego może mieć większe znaczenie w prognozowaniu częstości chorób psychicznych niż analiza jego obiektywnych wykładników.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2006-08-01

0 replies on “Status socjo-ekonomiczny a zapadalność na najczęstsze choroby psychiczne”