Chlorowodorek ketaminy we wstępnym leczeniu dużej depresji

Carlos A. Zarate i wsp – A randomized trial of an N-methyl-D-aspartate antagonist in treatment-resistant major depression Arch Gen Psych 2006;63:856
Szybkodziałający chlorowodorek ketaminy może być atrakcyjną alternatywą leczniczą u pacjentów z oporną dużą depresją, dowodzą Zarate i wsp., autorzy badania opublikowanego w Archives of General Psychiatry.

Późny początek działania współczesnych leków przeciwdepresyjnych jest odpowiedzialny za znaczącą chorobowość i podwyższone ryzyko zachowań samobójczych, szczególnie w pierwszych 9 dniach terapii. Wydaje się więc, że wprowadzenie do użytku leku o szybkim początku działania, pełniącego rolę „pomostu” do czasu pojawienia się pierwszych, pożądanych efektów tradycyjnej farmakoterapii, miałoby istotny, korzystny wpływ na zdrowie społeczeństwa.

Autorzy randomizowanego badania z grupą kontrolną otrzymującą placebo, testowali antagonistę receptora N-metylo-D-asparaginianowego, chlorowodorek ketaminy. Grupę badaną stanowiło 18 pacjentów z potwierdzoną dużą depresją. Lek podawano w dożylnym wlewie, w dawce 0.5 mg/kg, dwukrotnie, w tygodniowych odstępach. Skuteczność terapii oceniano według 21-punktowego inwentarza depresji Hamiltona.

W grupie leczonej ketaminą uzyskano znamienną poprawę przebiegu choroby. Zaznaczyła się ona już po 110 minutach od wlewu i utrzymywała przez cały tydzień, do czasu podania kolejnej dawki preparatu. Różnica skuteczności ketaminy i placebo była bardzo duża po 24 godzinach od wlewu (d = 1.46 [95% przedział ufności, 0.91-2.01]) i umiarkowana/duża po 1 tygodniu od wlewu (d = 0.68 [0.13-1.23]). W grupie leczonej ketaminą, po 1 dniu od podania leku uzyskano odpowiedź u 71%, a remisję u 29% chorych. U 35% pacjentów odpowiedź utrzymywała się przez co najmniej tydzień.

Podsumowując, chlorowodorek ketaminy bez wątpienia zasługuje na dalszą ocenę kliniczną u pacjentów z ciężką depresją.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2006-08-01

0 replies on “Chlorowodorek ketaminy we wstępnym leczeniu dużej depresji”