Opinie lekarzy na temat przydatności domowych pomiarów ciśnienia tętniczego

Gianfranco Parati, Rafael Hernandez-Hernandez i Manuel Velasco – Home blood pressure monitoring in general practice: expectations and concerns J Hypertens 2006;24:1699
W Journal of Hypertension opublikowano wyniki oryginalnej pracy Tislera i wsp., którzy analizowali słabo dotychczas poznany problem opinii lekarzy na temat wartości wykonywanych przez pacjentów domowych pomiarów ciśnienia tętniczego. W badaniu wzięło udział 700 lekarzy pierwszego kontaktu, którzy wypełnili ankietę rozsyłaną pocztą elektroniczną.

W przeciwieństwie do swych kolegów z innych krajów, z których pochodziły wcześniejsze, nieliczne opracowania, węgierscy medycy wykazywali duże zaufanie do pomiarów ciśnienia wykonywanych samodzielnie przez pacjentów. Aż 75% respondentów uznało tę metodę diagnostyki za ważną lub bardzo ważną. W tej grupie, 97% lekarzy wykorzystywano samodzielny domowy pomiar ciśnienia do wykrywania nadciśnienia białego fartucha. Zdaniem 87% z nich, analizowana metoda motywowała pacjentów do regularnego przyjmowania leków.

W ciekawym komentarzu do badania, eksperci z Włoch i Wenezueli podsumowali dotychczasową wiedzę na temat sposobów pomiaru ciśnienia tętniczego. Ich zdaniem, przydatność ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia jest niepodważalna, jednak cena aparatury i konieczny udział przeszkolonego personelu ograniczają rozpowszechnienie tej metody. Z kolei, samodzielny pomiar ciśnienia tętniczego przez lata budził nieufność lekarzy. Sceptycyzm wynikał głównie z przekonania o niskiej jakości większości popularnych manometrów oraz błędnej technice pomiarów ciśnienia. Postęp techniczny, w tym rozwój telemedycyny, wpłynął na zmianę tej opinii. Obecnie istnieje przekonanie, że samodzielny pomiar ciśnienia jest wartościową metodą oceny skuteczności terapii i dynamiki zmian ciśnienia w długich przedziałach czasu. Znalazło to odzwierciedlenie w większości aktualnych zaleceń, w tym w zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2006-09-12

0 replies on “Opinie lekarzy na temat przydatności domowych pomiarów ciśnienia tętniczego”