Czynniki wywołujące ostry zespół wieńcowy

R A Kloner – Can we trigger an acute coronary syndrome? Heart 2006;92:1009
Piśmiennictwo przynosi wiele informacji na temat częstszego występowania ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pierwszych godzinach po przebudzeniu, w okresie zimowym, w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych (trzęsienia ziemi, śnieżyce). Niedokrwienie i OZW jest wywoływane wówczas przez klasyczny mechanizm walki i ucieczki (fight or flight), ze zwiększonym uwalnianiem katecholamin, wzrostem sił ścinających (shear stress) i wtórnym do tych zjawisk pękaniem podatnych blaszek miażdżycowych.

W komentarzu redakcyjnym opublikowanym w The Heart Kloner przyznaje, że mechanizmy działania niektórych czynników wyzwalających nie są znane. Autor zwraca uwagę na dwa czynniki: wysiłek fizyczny i złość. Jak wynika z pracy Strike i wsp., osoby prowadzące wytężony wysiłek fizyczny narażają się na wystąpienie OZW z uniesieniem odcinka ST i uwolnieniem istotnych ilości markerów martwicy mięśnia sercowego. Incydenty takie często zdarzają się w godzinach popołudniowych, kiedy wysiłek jest najbardziej intensywny. Złość bywa czynnikiem wywołującym OZW w młodszych grupach wiekowych. Chorzy ci często mają niższy status socjoekonomiczny i częściej cierpią na nadciśnienie tętnicze. Chociaż incydentom tym także towarzyszy uniesienie odcinka ST, często nie obserwuje tak wyraźnego wzrostu poziomów markerów martwicy mięśnia sercowego, jak w wypadku OZW prowokowanych wysiłkiem.

Różny obraz choroby może sugerować, zdaniem autora, dwa różne patomechanizmy – pękanie blaszki miażdżycowej i kurcz naczynia. Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za wystąpienie OZW w trakcie wysiłku, napadów złości a także innych sytuacjach, takich jak przejadanie się, brak snu, nadmierna aktywność seksualna, może pomóc we wdrożeniu odpowiedniej strategii prewencyjnej i istotnie ograniczyć liczbę incydentów wieńcowych.

Opracowane na podstawie: Heart / 2006-07-23

0 replies on “Czynniki wywołujące ostry zespół wieńcowy”