Najskuteczniejsze strategie poprawy jakości leczenia cukrzycy typu 2

Kaveh G. Shojania i wsp – Effects of quality improvement strategies for type 2 diabetes on glycemic control JAMA 2006;296:427
Narastająca epidemia cukrzycy typu 2 skłania do poszukiwania najlepszych strategii poprawy jakości jej leczenia. Autorzy pracy prezentowanej na łamach JAMA wybrali 66 badań klinicznych oceniających różnorodne strategie opieki diabetologicznej w cukrzycy typu 2.

Do analizowanych strategii zaliczono strategie oparte na niezależnym audycie jakości leczenia cukrzycy i przekazaniu informacji zwrotnej lekarzowi prowadzącemu, opiece medycznej dostosowanej do konkretnego przypadku (case management), opiece zespołowej, elektronicznych bazach danych, monitorowaniu założonych celów medycznych, edukacji lekarzy i pacjentów, samoopiece pacjenta, systemach ciągłej poprawy jakości leczenia.

W analizie jednoczynnikowej interwencje oparte na strategiach poprawy jakości leczenia cukrzycy cechowały się końcowym poziomem HbA1c mniejszym o 0,42% w porównaniu z grupą kontrolną, a największe różnice obserwowano wówczas, gdy wyjściowe HbA1c były wyższe od 8,0%. Kolejne analizy statystyczne (analiza meta-regresji) pozwoliły wyłonić najskuteczniejsze interwencje. Efektywnością cechowały się interwencje typu “case management”, polegające na skoordynowaniu procesów rozpoznania, leczenia i monitorowania, co umożliwiało obniżenie poziomu HbA1c o 0,52%. Istotnie statystycznie lepsza od pozostałych okazała się również strategia dostosowania zespołu leczącego – “team changes” (pielęgniarka i farmaceuta posiadający możliwość samodzielnego modyfikowania terapii, dietetyk, konsultant endokrynolog), w której uzyskano względną redukcję HbA1c (w odniesieniu do pozostałych form interwencji) o 0,67%.

Przedstawione wyniki pozwalają skierować program badań nad poprawą jakości leczenia cukrzycy typu 2 we właściwą stronę i rekomendować skuteczne rozwiązania.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2006-07-26

0 replies on “Najskuteczniejsze strategie poprawy jakości leczenia cukrzycy typu 2”