Alkohol a cukrzyca-kontrowersje

A. T. Ahmed, A. J. Karter i J. Liu – Alcohol consumption is inversely associated with adherence to diabetes self-care behaviours. Diabet Med 2006;23:795
Ostatnio wskazuje się na korzyści kardiologiczne związane z umiarkowanym spożyciem alkoholu przez chorych na cukrzycę. Problem ten budzi jednak, z wielu powodów, kontrowersje.

Ahmed, Karter i Liu, przedstawili analizę wpływu spożywania alkoholu na zachowania prozdrowotne. Duża baza danych prowadzona w ramach programu Northern California Diabetes Registry oraz badanie ankietowe pozwoliły przeanalizować dane 65 996, zróżnicowanych pod względem etnicznym i ekonomiczno-społecznym, chorych na cukrzycę.

Odsetek osób spożywających alkohol w badanej populacji wynosił 50,8% osób (43,2% mniej niż jeden drink dziennie; 4,6% 1-1,9 drinka dziennie, 1,5% 2-2,9 drinka dziennie oraz 1,6% osób ≥ 3 drinki dziennie). Nigdy nie spożywało alkoholu 21,2% badanych, a 28% stanowiły osoby, które zaprzestały spożywania alkoholu. Dane dla całej amerykańskiej populacji (National Health Interview Survey) mówią o większym odsetku (61,9%) spożywających alkohol.

Wśród osób z cukrzycą spożycie alkoholu, już od jednego drinka dziennie, wiązało się w analizie wieloczynnikowej ze zwiększonym prawdopodobieństwem nieprzestrzegania zachowań prozdrowotnych w cukrzycy. W miarę zwiększania ilości spożywanego alkoholu obserwowano stały wzrost częstości nieprzestrzegania analizowanych zachowań prozdrowotnych: diety, zalecanego stopnia aktywności fizycznej, samokontroli glikemii, przestrzegania zaleceń farmakoterapii, oznaczania poziomów HbA1c oraz zakazu palenia papierosów. Osoby, które stały się abstynentami w porównaniu z osobami, które nigdy nie spożywały alkoholu charakteryzował większy stopień przestrzegania badanych zachowań.

W świetle powyższych badań oraz danych wskazujących na korzyści umiarkowanego spożycia alkoholu, należy przeprowadzić odpowiednią analizę zysków i strat, zanim będzie można zaakceptować alkohol jako środek prewencji chorób układu krążenia u chorych na cukrzycę.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2006-07-03

0 replies on “Alkohol a cukrzyca-kontrowersje”