Dobowa zmienność wartości ciśnienia tętniczego a ryzyko niewydolności serca

Erik Ingelsson i wsp – Diurnal blood pressure pattern and risk of congestive heart failure JAMA 2006;295:2859
Przeprowadzone dotąd badania wykazały, że 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego (BP) jest silnym predyktorem chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezależnym od pomiarów jednorazowych i innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Dotąd nie przeprowadzono jednak badań nad wpływem dobowej zmienności ciśnienia tętniczego na wystąpienie niewydolności serca (CHF).

Celem badania, opublikowanego w Journal of American Medical Association, była ocena predykcyjnej wartości 24-godzinnego zapisu BP dla rozwoju CHF w populacji starszych mężczyzn. W prospektywnej obserwacji (1990-1995 do 2002 roku) uczestniczyło 951 starszych mężczyzn (Uppsala w Szwecji) początkowo bez rozpoznania CHF, choroby zastawkowej i przerostu lewej komory. U każdego z uczestników na wstępie wykonano 24-godzinną rejestrację BP.

Siedemdziesięciu mężczyzn rozwinęło w trakcie obserwacji CHF (8.6 na 1000 osobo/lat). Autorzy przeprowadzili analizę wieloczynnikową, standaryzowaną względem leczenia hipotensyjnego i uznanych czynników ryzyka CHF (zawału serca, cukrzycy, palenia, wskaźnika masy ciała i poziomu cholesterolu).

Ryzyko rozwoju CHF podnosił wzrost wartości ciśnienia skurczowego w nocy (dla wzrostu o 1-SD czyli 9 mm Hg, HR 1.26; 95% CI 1.02-1.55) oraz brak spadku wartości ciśnienia w porze nocnej (wskaźnik wartości noc/dzień ≥1, HR 2.29; 95% CI 1.16-4.52). Brak spadku wartości ciśnienia w porze nocnej pozostał istotnym predyktorem rozwoju CHF, po skorygowaniu względem pojedynczych pomiarów zarówno ciśnienia skurczowego jak i rozkurczowego (HR, 2.21; 95% CI 1.12-4.36). Wartość kliniczną obserwowanych zależności należy ocenić w kolejnych badaniach.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2006-06-28

0 replies on “Dobowa zmienność wartości ciśnienia tętniczego a ryzyko niewydolności serca”