Wiek, cukrzyca a choroby układu sercowo-naczyniowego

Gillian L. Booth i wsp – Relation between age and cardiovascular disease in men and women with diabetes compared with non-diabetic people: a population-based retrospective cohort study Lancet 2006;368:29
Chorzy z cukrzycą są nawet 4-krotnie bardziej zagrożeni rozwojem chorób układu sercowo-naczyniowego, w porównaniu z osobami bez cukrzycy. Powszechną akceptację zyskała idea uznania cukrzycy za ekwiwalent choroby wieńcowej.

W ostatnich latach zgromadzono wiele danych potwierdzających zasadność profilaktycznego stosowania leków obniżających poziom lipidów, aspiryny oraz inhibitorów enzymu konwertującego w tej grupie chorych. Problemem dla wielu praktyków jest natomiast wiek chorych, w którym należy rozpoczynać podawanie tych leków.

W 2005 roku International Diabetes Federation stwierdziła, że osoby po 40 roku życia, z cukrzycą typu 2, należy traktować tak, jakby należały do grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, nawet przy braku innych czynników ryzyka. UK National Institute for Health and Clinical Excellence zaleca przyjęcie progu 35 lat dla rozpoczęcia pierwotnej prewencji za pomocą statyn u chorych z cukrzycą typu 1, bez innych czynników wysokiego ryzyka. W badaniach randomizowanych uczestniczyła bardzo nieliczna grupa pacjentów poniżej 40 roku życia i jak dotąd brakuje danych pozwalających określić wartość progową wieku, w którym ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę staje się wysokie (10-letnie ryzyko ≥20%).

Retrospektywnej analizy pozwalającej udzielić na pytanie o wiek, w którym u chorych z cukrzycą wyraźnie wzrasta ryzyko sercowo-naczyniowe dokonali Gillian L. Booth i wsp. W populacyjnym badaniu osób dorosłych zamieszkujących prowincję Ontario w Kanadzie (379 tys. osób z cukrzycą i 9 018 tys. bez cukrzycy) wykazali, że przejście do kategorii wysokiego ryzyka odbywa się u osób z cukrzycą o 14.6 roku (średnia różnica) wcześniej niż u osób bez cukrzycy. Dla zawału serca był to wiek 48 lat (mężczyźni) i 54 lata (kobiety).

A zatem, jak podsumowują autorzy cukrzyca ma efekt porównywalny do zestarzenia się o 15 lat, jednak zwykle osoby młodsze z cukrzycą (do 40 roku życia), nie wydają się być bardzo zagrożone powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Uzyskane dane wydają się potwierdzać zasadność aktualnych rekomendacji.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2006-07-01

0 replies on “Wiek, cukrzyca a choroby układu sercowo-naczyniowego”