Zależność między otyłością a zaburzeniami psychicznymi w amerykańskiej populacji

Gregory E. Simon i wsp – Association between obesity and psychiatric disorders in the US adult population Arch Gen Psych 2006;63:824
W Archives of General Psychiatry opublikowano ciekawy głos w polemice na temat zależności pomiędzy otyłością a zaburzeniami psychicznymi. Na istnienie tej korelacji wskazywały wyniki badań epidemiologicznych, trudności sprawiała jednak ilościowa ocena omawianego zjawiska.

Tę lukę wypełnia przekrojowe badanie Simona i wsp., którzy oceniali częstość występowania otyłości i zaburzeń psychicznych w grupie 9125 dorosłych Amerykanów. Uczestnicy wypełniali kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych (World Health Organization Composite International Diagnostic Interview), podawali także swój wzrost i masę ciała.

Analizując te dane autorzy stwierdzili, że otyłość (definiowana jako indeks masy ciała wynoszący co najmniej 30) była związana ze znamiennym wzrostem prawdopodobieństwa rozpoznania dużej depresji (iloraz szans 1.21; 95% przedział ufności, 1.09-1.35), choroby dwubiegunowej (1.47; 1.12-1.93) i zaburzeń panicznych lub agorafobii (1.27; 1.01-1.60). Co ciekawe, osoby otyłe były obciążone istotnie mniejszym ryzykiem nadużywania środków odurzających (0.78; 0.65-0.93).

Wbrew wynikom wcześniejszych prac, w których zależność między otyłością a zaburzeniami psychicznymi dotyczyła w sposób szczególny kobiet, w omawianym badaniu nie stwierdzono znamiennych różnic pomiędzy płciami. Siła korelacji była natomiast większa w przypadku osób rasy białej nie mających pochodzenia latynoamerykańskiego (1.38, 1.20-1.59) oraz w przypadku absolwentów szkół wyższych (1.44; 1.14-1.81).

Podsumowując, otyłość jest związana z niemal 25-procentowym wzrostem ilorazu szans zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych oraz z około 25-procentowym obniżeniem ilorazu szans nadużywania środków odurzających. Wydaje się, że omawiana zależność podlega wpływowi czynników socjalnych lub kulturowych.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2006-07-03

0 replies on “Zależność między otyłością a zaburzeniami psychicznymi w amerykańskiej populacji”