Częstość występowania zaburzeń autystycznych u dzieci – badanie z Wielkiej Brytanii

Gillian Baird i wsp – Prevalence of disorders of the autism spectrum in a population cohort of children in South Thames: the Special Needs and Autism Project (SNAP) Lancet 2006;368:210
Zaburzenia autystyczne obejmują zaburzenia rozwojowe, charakteryzujące się upośledzeniem w zakresie komunikacji i współżycia społecznego oraz powtarzalnymi, stereotypowymi wzorcami zachowań. Z punktu widzenia przebiegu, autyzm i jego łagodniejsze odmiany mogą być traktowane jako choroby przewlekłe.

Pochodzące z końca lat 80-tych dane mówią o 4-5 przypadkach autyzmu/10000 badanych i wydają się znacznie zaniżone. Przekonanie to potwierdziły wyniki brytyjskiego badania populacyjnego opublikowanego na łamach The Lancet, którego autorzy analizowali częstość występowania autyzmu i spektrum zaburzeń autystycznych w populacji 5646 brytyjskich dzieci w wieku 9-10 lat.

W tej liczbie znalazło się 255 dzieci z rozpoznanym autyzmem oraz 1515 dzieci z grupy ryzyka nierozpoznanego autyzmu. Do ostatniej z wymienionych grup zakwalifikowano dzieci wymagające specjalnej edukacji, jak również dzieci pozostające pod opieką ośrodków specjalistycznych, z powodu trudności z komunikowaniem się i współżyciem społecznym. W tej subpopulacji przeprowadzono szczegółowe badania mające na celu weryfikację rozpoznania zaburzeń autystycznych. Na tej podstawie częstość występowania autyzmu oszacowano na 38.9/10000 (95% przedział ufności, 29.9-47.8), zaś częstość występowania spektrum zaburzeń autystycznych – 77.2/10000 osób (52.1-102.3). Tym samym, łączna częstość występowania obu nieprawidłowości wyniosła 116.1/10000 osób.

Podsumowując, zdaniem autorów analizy, na jedną z form autyzmu cierpi około 1% brytyjskich dzieci. Wymagają one specjalnej opieki i związanych z nią wysokich nakładów finansowych.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2006-07-15

0 replies on “Częstość występowania zaburzeń autystycznych u dzieci – badanie z Wielkiej Brytanii”