Przewidywanie ryzyka nawrotu depresji

Zindel V. Segal i wsp – Cognitive reactivity to sad mood provocation and the prediction of depressive relapse Arch Gen Psychiatry 2006;63:749
Łatwość sprowokowania dysfunkcjonalnego myślenia w depresji jest zjawiskiem, które utrzymuje się po osiągnięciu remisji choroby i jest niezależne od stosowanej terapii.

Na łamach Archives of General Psychiatry przedstawiono wyniki badania klinicznego, w którym analizowano zależność pomiędzy ryzykiem nawrotu depresji a możliwościami wywołania specyficznych form „myślenia depresyjnego”. W warunkach trwającego 18 miesięcy eksperymentu klinicznego, autorzy z Kanady leczyli duży epizod depresyjny u 301 osób (faza pierwsza badania). U części z nich (99 osób) w drugiej fazie badania, po osiągnięciu remisji, prowokowali i oceniali odpowiednimi testami swoistą zdolność do myślenia depresyjnego. Sytuacją prowokującą były wspomnienia z okresu, kiedy pacjenci odczuwali smutek, rozważane przy szczególnie dobranej muzyce (z filmu Aleksander Newski). Dysfunkcjonalne myślenie związane z depresją oceniano przed i po próbie prowokacyjnej, posługując się kwestionariuszami The Dysfunctional Attitudes Scale.

Osoby, u których indukowano w teście prowokacyjnym cechy myślenia depresyjnego, niezależnie od rodzaju stosowanej terapii, obarczone były zwiększonym ryzykiem nawrotu depresji. W obserwacji 18-miesięcznej, u osób, u których po teście narastały cechy myślenia dysfunkcjonalnego, częstość nawrotów wynosiła 69%, a u osób, u których zmiany te nie narastały lub malały częstość nawrotów depresji wyniosła 30%.

Próbując wytłumaczyć obserwowaną zależność, autorzy wskazują na możliwość utrwalenia w przebiegu depresji schematów poznawczych i wartościujących, które mogą być aktywowane przez zdarzenia stresorodne i przyczyniać się do nawrotów choroby. Zdaniem autorów, odpowiednie leczenie, w tym refleksja nad treściami własnych myśli, może modyfikować ciąg zdarzeń i zmniejszać ryzyko nawrotu depresji.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2006-07-03

0 replies on “Przewidywanie ryzyka nawrotu depresji”