Wpływ operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych bez użycia krążenia zewnątrzustrojowego na wyniki zabiegu: badanie randomizowane

Sharif -Ruzzeh i wsp – Effects of off-pump coronary artery bypass surgery on clinical, angiographic, neurocognitive, and quality of life outcomes: randomised controlled trial BMJ 2006;332:1365
Nie jest do końca jasne czy operacja pomostowania aortalno-wieńcowego bez krążenia zewnątrzustrojowego (OPCAB) ma przewagę nad zabiegiem w krążeniu (CABG). Obawy związane z wykonywaniem OPCAB dotyczą między innymi drożności graftów i braku jednolitej metodyki wykonywania zabiegu. Wyniki dotychczasowych meta-analiz nie przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia.

W British Medical Journal ukazały się wyniki randomizowanego badania porównującego obie metody. W próbie uczestniczyło 168 pacjentów (27 kobiet) zakwalifikowanych do zabiegu pomostowania. Chorzy byli randomizowani do CABG (n=84) lub OPCAB (n=84). Zabiegi przeprowadzał jeden kardiochirurg.

Oceniana na podstawie badań koronarograficznych wykonywanych po 3 miesiącach drożność pomostów była w obu grupach porównywalna (różnica – 1%, 95% CI – 5% do 4%). Pacjenci operowani metodą OPCAB wymagali przetaczania mniejszych objętości krwi (1.7 jednostki vs 1.0 jednostka, p=0.02), krótszego czasu wentylacji mechanicznej (7.7 godziny vs 3.9 godziny, p=0.03) i krótszego pobytu w szpitalu (10.8 dnia vs 8.9 dnia), w porównaniu z chorymi operowanymi w krążeniu. Wyniki testów funkcji neurologiczno-poznawczych, zarówno po 6 tygodniach jak i 6 miesiącach od zabiegu, wykazały przewagę pacjentów poddanych operacji bez krążenia zewnątrzustrojowego.

Podsumowując: OPCAB wykazuje przewagę nad CABG w odniesieniu do wybranych wskaźników klinicznych, takich jak długość hospitalizacji, czy funkcje poznawcze. Badanie nie pozwala natomiast na porównanie wpływu obu metod na występowanie zgonów, zawałów serca i udarów w okresie okołooperacyjnymi i w obserwacji odległej.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-06-10

0 replies on “Wpływ operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych bez użycia krążenia zewnątrzustrojowego na wyniki zabiegu: badanie randomizowane”