Biomarkery w ostrych zespołach wieńcowych-teraźniejszość i przyszłość

Allan S. Jaffe i wsp – Biomarkers in acute cardiac disease J Am Coll Cardiol 2006;48:1
Możliwość wykorzystania genomiki i proteomiki do identyfikacji potencjalnie istotnych biomarkerów spowodowała, iż liczba wskaźników możliwych do zastosowania w praktyce klinicznej znacznie wzrosła. Przy ocenie ich rzeczywistej wartości obawy budzi jednak powszechnie obserwowana tendencja do częstszego publikowania wyników pozytywnych niż negatywnych prac klinicznych. Innym problemem jest metodyka opublikowanych prac, w tym między innymi przyjmowanie jako punktów odniesienia niewłaściwych wartości progowych markerów, stosowanie niedostatecznie czułych metod analitycznych, brak informacji na temat czasu pobrania próbki oraz niewłaściwy skład badanej populacji.

Na łamach Journal of the American College of Cardiology ukazał się, uwzględniający powyższe zastrzeżenia, artykuł prezentujący aktualny stan wiedzy i perspektywy zastosowania biomarkerów w ostrych stanach kardiologicznych.

W obszernej publikacji Alan S. Jaffe i wsp. omawiają możliwości zastosowania troponin, białka C-reaktywnego, peptydu natriuretycznego w wybranych populacjach chorych, takich jak osoby z ostrymi zespołami wieńcowymi, z uniesieniem i bez uniesienia odcinka ST, u chorych po przezskórnych interwencjach wieńcowych i pomostowaniu tętnic wieńcowych, a także z niewydolnością nerek i bez oraz niej oraz u osób z prawidłowymi wynikami badań angiograficznych. W skrócie wspominają także o nowych markerach, takich jak ligand sCD40, mieloperoksydaza, albumina modyfikowana przez niedokrwienie, związane z ciążą białko osoczowe A, cholina, łożyskowy czynnik wzrostu, cystatyna C oraz białko wiążące kwasy tłuszczowe.

W podsumowaniu Jaffe i wsp. podkreślają, że przed zastosowaniem klinicznym biomarkerów lekarze, polegający na wynikach ich oznaczeń przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych, powinni zdobyć większą wiedzę na ich temat. Prezentowany raport stanowi do tego bardzo dobrą okazję.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2006-07-04

0 replies on “Biomarkery w ostrych zespołach wieńcowych-teraźniejszość i przyszłość”