Ile Europa przeznacza na leczenie chorób sercowo-naczyniowych?-komentarz

Michal Tendera – How much does Europe invest in the treatment of cardiovascular diseases? Eur Heart J 2006; 27:1521
Koszty leczenia chorób sercowo-naczyniowych (CVD) są coraz wyższe i mogą nadal wzrastać, na skutek starzenia się populacji, wprowadzania nowych technologii i częstszego występowania incydentów, które nie kończą się śmiercią chorego.

Profesor Tendera, w komentarzu redakcyjnym opublikowanym w European Heart Journal pisze, że w Europie nie liczy się systematycznie kosztów leczenia CVD. Cytowane przez profesora badanie Leala i wsp. jest prawdopodobnie pierwszym, które podejmuje taki temat.

Na leczenie CVD Unia Europejska wydaje łącznie 169 miliardów Euro rocznie, z czego koszty opieki bezpośredniej pochłaniają 62% (tj. 105 miliardów Euro). Profesor odnosząc się do wspomnianego artykułu zauważa, że obciążenie CVD dla budżetów poszczególnych krajów jest różne, co odzwierciedla różne koszty pracy, różnice w wykorzystywanej technologii, cenach leków, czy nawet czasie pobytu pacjenta w szpitalu.

Autor podkreśla, że należy poczynić próbę unifikacji i optymalizacji świadczeń, zarówno na poziomie ogólnoeuropejskim jak i narodowym. Osiągnięcie takiego celu jest możliwe dzięki stworzeniu i połączeniu baz danych krajów członkowskich. Warunkiem porównania kosztu leczenia CVD będzie także przyjęcie przez wszystkie kraje członkowskie standardów leczenia według Cardiology Audit and Data Standards. W kosztach postępowania z CVD należy także uwzględnić prewencję.

Autor w podsumowaniu pisze, że praca Leala i wsp. jest ważna, gdyż jako jedna z pierwszych daje wgląd w rzeczywiste koszty leczenia CVD w Europie. Zwalczanie przyjmujących skalę epidemii CVD wymaga racjonalnego wykorzystania źródeł finansowania oraz przyjęcie przez kraje członkowskie wspólnych kierunków badań.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2006-07-01

0 replies on “Ile Europa przeznacza na leczenie chorób sercowo-naczyniowych?-komentarz”