Koszty leczenia chorób sercowo-naczyniowych w poszerzonej Unii Europejskiej

Jose Leal i wsp – Economic burden of cardiovascular diseases in the enlarged European Union Eur Heart J 2006; 27:1610
Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są przyczyną zwiększonej chorobowości i śmiertelności w krajach Unii Europejskiej (EU). Choroby te odpowiadają także za obniżoną jakość życia mieszkańców unii. Nie zbadano do tej pory, jaki jest koszt ekonomiczny CVD w poszczególnych krajach unii, a także jaki koszt leczenia CVD ponosi cała EU.

Jose Leal i wsp przeprowadzili badanie, mające na celu wyliczenie wydatków na rzecz związanej z CVD opieki ambulatoryjnej, szpitalnej, leczenia ratunkowego, interwencyjnego oraz farmakoterapii. Do analizy włączono także wydatki wynikające z przedwczesnych zgonów i utraty siły produkcyjnej osób pozostających na zwolnieniach lekarskich.

Autorzy wykazali, że CVD kosztują Unię około 169 miliardów euro rocznie, z czego koszt bezpośredniej opieki medycznej stanowi 62%, a utrata siły produkcyjnej osób dotkniętych chorobą oraz nieformalna opieka osób bliskich – czynnych zawodowo, odpowiednio 21% i 17%.

Medyczne koszty związane z CVD stanowią średnio 12% wydatków służby zdrowia w EU. Zainteresowanie budzi porównanie kosztów medycznych CVD w na głowę mieszkańca (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) w poszczególnych krajach, np. w Polsce to wg autorów 100 euro, natomiast w Wielkiej Brytanii 342 euro, Niemczech 379 euro a na Malcie 38 euro. Istnieje ścisła korelacja pomiędzy poziomem wydatków a wysokością dochodu narodowego w poszczególnych krajach.

Wyliczenie to, jak podkreślają w podsumowaniu autorzy, powinno dopomóc politykom i zarządcom ochrony zdrowia w EU w określeniu adekwatnej strategii postępowania. Dotyczy to zwłaszcza stworzenia właściwej bazy środków przeznaczonych na badania naukowe, co zapoczątkował przyjęty przez kraje członkowskie tzw. the Framework Programme. Autorzy opracowania podkreślają, że część krajów członkowskich EU nie dostarcza pełnych danych dotyczących kosztów leczenia CVD, co utrudnia analizę porównawczą i stworzenie wspólnej bazy informacji.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2006-07-01

0 replies on “Koszty leczenia chorób sercowo-naczyniowych w poszerzonej Unii Europejskiej”