Rola neurotensyny w patofizjologii ośrodkowego układu nerwowego

Fannie St-Gelais, Claudia Jomphe i Louis-Eric Trudeau – The role of neurotensin in central nervous system pathophysiology: What is the evidence? J Psychiatry Neurosci 2006;31:229
W Journal of Psychiatry and Neuroscience opublikowano obszerny artykuł przeglądowy poświęcony neurotensynie, peptydowi ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Neurotensyna jest neuromodulatorem, którego działanie jest ściśle związane z układem dopaminergicznym. Zależność między tymi układami neuronalnymi pozwala przypuszczać, że neurotensyna odgrywa rolę w patogenezie chorób warunkowanych zaburzeniami transmisji dopaminy, takich jak schizofrenia, nadużywanie leków i środków odurzających oraz choroba Parkinsona.

Neurony produkujące neurotensynę mają reprezentację w większości obszarów ośrodkowego układu nerwowego, co tłumaczy szeroki zakres działania tego peptydu. Neurotensyna zwiększa częstość wyładowań dopaminergicznych neuronów śródmózgowia oraz moduluje działanie receptorów dla dopaminy. Wywiera również wpływ na przewodnictwo cholinergiczne, serotoninergiczne i GABA-ergiczne.

Jednym z najważniejszych ośrodkowych zadań neurotensyny jest regulacja ośrodków neuroendokrynnych. Białko to wpływa między innymi na neurony wytwarzające hormon uwalniający gonadotropinę, somatostatynę i czynnik uwalniający kortykotropinę (CRF).

Znaleziono szereg dowodów na antypsychotyczne działanie neurotensyny. U osób ze schizofrenią stężenie tego białka w płynie mózgowo-rdzeniowym jest niższe w porównaniu z osobami zdrowymi. Zaobserwowano podobieństwo pomiędzy działaniem neurotensyny i leków psychostymulujących.

Niektórzy autorzy postulują udział peptydu w etiologii takich nieprawidłowości, jak nowotwory, choroby neurodegeneracyjne oraz zapalenie. Większość powyższych hipotez nie doczekała się jeszcze wiarygodnej weryfikacji.

Opracowane na podstawie: Journal of Psychiatry and Neuroscience / 2006-07-10

0 replies on “Rola neurotensyny w patofizjologii ośrodkowego układu nerwowego”